Συνοπτικός τίτλος

1. O παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί των Τεχνιτών Οχημάτων Νόμος του 2006.