Εξετάσεις

9.-(1) Η αρμόδια αρχή δύναται να διοργανώνει ή να μεριμνά ώστε να διεξάγονται εξετάσεις από την Υπηρεσία Εξετάσεων ή άλλο εξεταστικό οργανισμό που εξουσιοδοτείται από την αρμόδια αρχή σε τακτά χρονικά διαστήματα, σε ημερομηνία και τόπο που καθορίζονται από την ίδια.

(2) Το περιεχόμενο κάθε εξέτασης συντάσσεται ή εγκρίνεται από την αρμόδια αρχή, βάσει της ύλης που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 14, η δε εξέταση διεξάγεται γραπτώς ή/και με ηλεκτρονικά μέσα και, κατά την κρίση της αρμόδιας αρχής, δύναται επιπρόσθετα να είναι προφορική ή πρακτική.

(3) Τα τέλη συμμετοχής στην εξέταση καθορίζονται σε πενήντα ευρώ (€50,00) για κάθε ειδικότητα και καταβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο πριν τη διεξαγωγή της εξέτασης:

Νοείται ότι τα τέλη που προβλέπονται στο παρόν εδάφιο δεν επιστρέφονται, ανεξάρτητα αν θα συμμετάσχει τελικά ο ενδιαφερόμενος στην εξέταση ή όχι.

Η αρμόδια αρχή αποδέχεται πιστοποιητικό επιτυχίας σε εξέταση, που διοργανώνεται από εξεταστικό οργανισμό που καθορίζεται στο εδάφιο (5), ως ισοδύναμο επιτυχίας σε εξέταση που διοργανώνεται με βάση το εδάφιο (1).

(5) Εξεταστικός οργανισμός εξουσιοδοτείται από την αρμόδια αρχή για τη διοργάνωση εξετάσεων, μετά από αίτησή του, που συνοδεύεται με τέλος διακόσια πενήντα ευρώ (€250,00), βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:

(α) Γνώση και εμπειρία στο αντικείμενο,

(β) μέτρα που λαμβάνονται προς κατοχύρωση του αμερόληπτου των εξετάσεων, και

(γ) ανεξαρτησία από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που απασχολεί τεχνίτες οχημάτων.

(6) Η αρμόδια αρχή δύναται να επιβάλλει όρους, κατά την εξουσιοδότηση εξεταστικού οργανισμού που αναφέρεται στο εδάφιο (5), ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ύλη, στην οποία θα βασίζεται η εξέταση και στον τρόπο διεξαγωγής της.

Η εξουσιοδότηση εξεταστικού οργανισμού, που γίνεται δυνάμει του εδαφίου (5), ισχύει για δύο έτη, αλλά η αρμόδια αρχή έχει εξουσία να ανακαλέσει ή ακυρώσει την εξουσιοδότηση πριν τη λήξη της, αν κρίνει ότι έπαψαν να πληρούνται τα κριτήρια ή ότι δεν τηρούνται οι όροι, βάσει των οποίων εξουσιοδοτήθηκε ο οργανισμός αυτός.

(7) Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στην ειδικότητα του τεχνίτη συστημάτων υγραεριοκίνησης.

(8) Απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή σε εξετάσεις της αρμόδιάς αρχής σύμφωνα με το εδάφιο (1) είναι ο ενδιαφερόμενος να έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του.