Εξουσιοδότηση εκπαιδευτικού οργανισμού και μέτρα που λαμβάνει η αρμόδια αρχή

9Α.-(1) Εκπαιδευτικός οργανισμός εξουσιοδοτείται από την αρμόδια αρχή για την παροχή εκπαιδευτικού προγράμματος, ή/και τη διενέργεια σχετικών εξετάσεων ή/και τη χορήγηση πιστοποιητικού βασικής εκπαίδευσης, μετά από αίτησή του, που συνοδεύεται από την καταβολή τέλους εξακοσίων ευρώ (€600):

Νοείται ότι, σε περίπτωση μη εξουσιοδότησης του εκπαιδευτικού οργανισμού, το τέλος δεν επιστρέφεται.

(2) Στους εξουσιοδοτημένους εκπαιδευτικούς οργανισμούς χορηγείται πιστοποιητικό εξουσιοδότησης εκπαιδευτικού οργανισμού που εκδίδεται κατά τον Τύπο Ι του Έκτου Πίνακα.

(3) Η αρμόδια αρχή δύναται, κατά την κρίση της, να θέτει όρους και περιορισμούς στην εξουσιοδότηση του εκπαιδευτικού οργανισμού.

(4) Η εξουσιοδότηση εκπαιδευτικού οργανισμού  ισχύει για τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού εξουσιοδότησης εκπαιδευτικού οργανισμού και σε περίπτωση που ο εξουσιοδοτημένος εκπαιδευτικός οργανισμός επιθυμεί να εξουσιοδοτηθεί για νέα περίοδο τεσσάρων (4) ετών, υποβάλλει αίτηση, η οποία συνοδεύεται από την καταβολή τέλους εξακοσίων ευρώ (€600), σε έντυπο που καθορίζεται από την αρμόδια αρχή, τρεις (3) τουλάχιστο μήνες πριν από την εκπνοή της ισχύος του πιστοποιητικού εξουσιοδότησης εκπαιδευτικού οργανισμού.

(5) Η αρμόδια αρχή έχει εξουσία να αναστείλει ή ανακαλέσει  την εξουσιοδότηση εκπαιδευτικού οργανισμού στις ακόλουθες περιπτώσεις, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις, κατά την κρίση της:

(α) Εάν δεν συνεχίζουν να ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων εξουσιοδοτήθηκε ο εκπαιδευτικός οργανισμός,

(β) εάν ο εκπαιδευτικός οργανισμός δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του, και

(γ) σε περίπτωση καταδίκης του εξουσιοδοτημένου εκπαιδευτικού οργανισμού από αρμόδιο δικαστήριο για διάπραξη ποινικού αδικήματος.

(6) Η εξουσιοδότηση εκπαιδευτικού οργανισμού παύει να ισχύει αυτόματα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Σε περίπτωση συνεταιρισμού, εάν ο συνεταιρισμός διαλυθεί,

(β) σε περίπτωση εταιρείας, εάν εκδοθεί γι’ αυτήν διάταγμα ή απόφαση διάλυσης ή εάν τερματιστούν με άλλο τρόπο οι δραστηριότητές της, και

(γ)  με αίτηση του εξουσιοδοτημένου εκπαιδευτικού οργανισμού.

(7) Ο εξουσιοδοτημένος εκπαιδευτικός οργανισμός δεν μπορεί να εκχωρήσει την εξουσιοδότησή του σε τρίτο πρόσωπο.

(8) Η αρμόδια αρχή δύναται να μην αποδέχεται ως έγκυρα πιστοποιητικά βασικής εκπαίδευσης, εάν, κατά την κρίση της, το επίπεδο της παρεχόμενης εκπαίδευσης ή και της εξέτασης δεν είναι ικανοποιητικό ή για οποιοδήποτε άλλο αιτιολογημένο λόγο τον οποίο κοινοποιεί στον εξουσιοδοτημένο εκπαιδευτικό οργανισμό:

Νοείται ότι, σε τέτοια περίπτωση η αρμόδια αρχή μπορεί να καθορίζει διορθωτικά και αντισταθμιστικά μέτρα, έτσι ώστε να γίνουν αποδεκτά τα πιστοποιητικά.

(9) Η αρμόδια αρχή, κατά την κρίση της, μπορεί να ζητήσει από τον εξουσιοδοτημένο εκπαιδευτικό οργανισμό να επαναλάβει εξέταση  για τους ακόλουθους λόγους:

(α) Εάν το επίπεδο της εξέτασης δεν είναι ικανοποιητικό,

(β) εάν δεν έχει διασφαλισθεί το αδιάβλητο της εξέτασης, και

(γ) για άλλο αιτιολογημένο λόγο:

Νοείται ότι, οι λόγοι για τους οποίους η αρμόδια αρχή αποφασίζει την επανάληψη της εξέτασης κοινοποιούνται στον εξουσιοδοτημένο εκπαιδευτικό οργανισμό.

(10) Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή ζητήσει την επανάληψη της εξέτασης μπορεί -

(α) να ετοιμάσει η ίδια το εξεταστικό δοκίμιο,

(β) να ζητήσει από τον εξουσιοδοτημένο εκπαιδευτικό οργανισμό να υποβάλει συγκεκριμένο αριθμό ερωτήσεων/απαντήσεων για να επιλέξει τις ερωτήσεις που θα συνθέτουν το εξεταστικό δοκίμιο, και

(γ) να επιβλέψει η ίδια την εξέταση.

(11) Η αρμόδια αρχή μπορεί να ζητήσει διορθωμένα εξεταστικά δοκίμια για έλεγχο.

(12) Για σκοπούς διαπίστωσης της τήρησης των διατάξεων του Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων κανονισμών και διαταγμάτων, η αρμόδια αρχή έχει εξουσία-

(α)να εισέρχεται σε οποιοδήποτε υποστατικό ή χώρο που παρέχεται εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή διενεργείται εξέταση και να ελέγχει ή επιθεωρεί οποιεσδήποτε διαδικασίες, εξοπλισμό, έγγραφα ή εγκαταστάσεις∙ και

(β)να ζητά από τον εξουσιοδοτημένο εκπαιδευτικό οργανισμό να υποβάλει οποιαδήποτε στοιχεία, πληροφορίες, πιστοποιητικά ή έγγραφα κρίνει αναγκαίο.