Εξουσιοδότηση εκπαιδευτικού οργανισμού και μέτρα που λαμβάνει η αρμόδια αρχή

9Α.-(1) Εκπαιδευτικός οργανισμός εξουσιοδοτείται από την αρμόδια αρχή για την παροχή εκπαιδευτικού προγράμματος, τη διενέργεια σχετικών εξετάσεων και τη χορήγηση πιστοποιητικού βασικής εκπαίδευσης, μετά από αίτησή του, που συνοδεύεται από την καταβολή τέλους εξακοσίων ευρώ (€600):

Νοείται ότι, σε περίπτωση μη εξουσιοδότησης του εκπαιδευτικού οργανισμού, το τέλος δεν επιστρέφεται.

(2) Στους εξουσιοδοτημένους εκπαιδευτικούς οργανισμούς χορηγείται πιστοποιητικό εξουσιοδότησης εκπαιδευτικού οργανισμού που εκδίδεται κατά τον Τύπο Ι του Έκτου Πίνακα.

(3) Η αρμόδια αρχή δύναται, κατά την κρίση της, να θέτει όρους και περιορισμούς στην εξουσιοδότηση του εκπαιδευτικού οργανισμού.

(4) Η εξουσιοδότηση εκπαιδευτικού οργανισμού  ισχύει για τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού εξουσιοδότησης εκπαιδευτικού οργανισμού και σε περίπτωση που ο εξουσιοδοτημένος εκπαιδευτικός οργανισμός επιθυμεί να εξουσιοδοτηθεί για νέα περίοδο τεσσάρων (4) ετών, θα πρέπει να υποβάλει εκ νέου αίτηση τρεις (3) τουλάχιστο μήνες πριν από την εκπνοή της ισχύος του πιστοποιητικού εξουσιοδότησης εκπαιδευτικού οργανισμού.

(5) Η αρμόδια αρχή έχει εξουσία να αναστείλει ή ανακαλέσει  την εξουσιοδότηση εκπαιδευτικού οργανισμού στις ακόλουθες περιπτώσεις, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις, κατά την κρίση της:

(α)Εάν δεν συνεχίζουν να ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων εξουσιοδοτήθηκε ο εκπαιδευτικός οργανισμός,

(β) εάν ο εκπαιδευτικός οργανισμός δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του, και

(γ) σε περίπτωση καταδίκης του εξουσιοδοτημένου εκπαιδευτικού οργανισμού από αρμόδιο δικαστήριο για διάπραξη ποινικού αδικήματος.

(6) Η εξουσιοδότηση εκπαιδευτικού οργανισμού παύει να ισχύει αυτόματα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Σε περίπτωση συνεταιρισμού, εάν ο συνεταιρισμός διαλυθεί,

(β) σε περίπτωση εταιρείας, εάν εκδοθεί γι’ αυτήν διάταγμα ή απόφαση διάλυσης ή εάν τερματιστούν με άλλο τρόπο οι δραστηριότητές της, και

(γ)  με αίτηση του εξουσιοδοτημένου εκπαιδευτικού οργανισμού.

(7) Ο εξουσιοδοτημένος εκπαιδευτικός οργανισμός δεν μπορεί να εκχωρήσει την εξουσιοδότησή του σε τρίτο πρόσωπο.

(8) Η αρμόδια αρχή δύναται να μην αποδέχεται ως έγκυρα πιστοποιητικά βασικής εκπαίδευσης, εάν, κατά την κρίση της, το επίπεδο της παρεχόμενης εκπαίδευσης ή και της εξέτασης δεν είναι ικανοποιητικό ή για οποιοδήποτε άλλο αιτιολογημένο λόγο τον οποίο κοινοποιεί στον εξουσιοδοτημένο εκπαιδευτικό οργανισμό:

Νοείται ότι, σε τέτοια περίπτωση η αρμόδια αρχή μπορεί να καθορίζει διορθωτικά και αντισταθμιστικά μέτρα, έτσι ώστε να γίνουν αποδεκτά τα πιστοποιητικά.

(9) Η αρμόδια αρχή, κατά την κρίση της, μπορεί να ζητήσει από τον εξουσιοδοτημένο εκπαιδευτικό οργανισμό να επαναλάβει εξέταση  για τους ακόλουθους λόγους:

(α) Εάν το επίπεδο της εξέτασης δεν είναι ικανοποιητικό,

(β) εάν δεν έχει διασφαλισθεί το αδιάβλητο της εξέτασης, και

(γ) για άλλο αιτιολογημένο λόγο:

Νοείται ότι, οι λόγοι για τους οποίους η αρμόδια αρχή αποφασίζει την επανάληψη της εξέτασης κοινοποιούνται στον εξουσιοδοτημένο εκπαιδευτικό οργανισμό.

(10) Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή ζητήσει την επανάληψη της εξέτασης μπορεί -

(α) να ετοιμάσει η ίδια το εξεταστικό δοκίμιο,

(β) να ζητήσει από τον εξουσιοδοτημένο εκπαιδευτικό οργανισμό να υποβάλει συγκεκριμένο αριθμό ερωτήσεων/απαντήσεων για να επιλέξει τις ερωτήσεις που θα συνθέτουν το εξεταστικό δοκίμιο, και

(γ) να επιβλέψει η ίδια την εξέταση.

(11) Η αρμόδια αρχή μπορεί να ζητήσει διορθωμένα εξεταστικά δοκίμια για έλεγχο.