Εξουσίες της αρμόδιας αρχής

12.-(1) Για σκοπούς διαπίστωσης της τήρησης των διατάξεων του παρόντος Νόμου, η αρμόδια αρχή έχει εξουσία, σε περίπτωση που διαπιστώνει ή έχει εύλογη υποψία ότι διεξάγονται δραστηριότητες που σχετίζονται με ειδικότητες, για τις οποίες απαιτείται άδεια τεχνίτη οχημάτων με βάση τον παρόντα Νόμο, να εισέρχεται σε οποιοδήποτε υποστατικό ή χώρο και να ελέγχει ή επιθεωρεί όχημα, εξάρτημα, έγγραφα, εγκαταστάσεις, εξοπλισμό ή χώρο που σχετίζεται ΅ε αυτές, περαιτέρω δε έχει εξουσία να κατάσχει οποιαδήποτε σχετικά δείγματα ή έγγραφα:

Νοείται ότι είσοδος σε κατοικία, παρά τη θέληση του ενοίκου, επιτρέπεται ΅όνο ΅ε δικαστικό ένταλμα.

(2) Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών, πριν προβεί σε οποιαδήποτε καταγγελία ή άλλη πράξη δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, μπορεί να επιδίδει ειδοποίηση στο πρόσωπο που, κατά την κρίση της, προβαίνει σε παράβαση, ΅ε την οποία θα επισημαίνεται η παράβαση και θα καλείται το πρόσωπο αυτό να συμμορφωθεί προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, μέσα σε χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται στην ειδοποίηση, ανάλογα ΅ε τη φύση της παράβασης.

(3) Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι όχημα, που βρίσκεται σε χώρο όπου διενεργείται συντήρηση ή επιδιόρθωση σχετική με ειδικότητες, για τις οποίες απαιτείται άδεια τεχνίτη οχημάτων δυνάμει του παρόντος Νόμου, ενέχει κίνδυνο για την ασφάλεια του οδηγού, των επιβαινόντων του οχήματος, των χρηστών του οδικού δικτύου ή της περιουσίας, αν και έχει διεκπεραιωθεί η συντήρηση ή επιδιόρθωση για αυτό, δύναται να ζητήσει να μην οδηγηθεί το όχημα επί του οδικού δικτύου μέχρι που ο διαπιστούμενος κίνδυνος απαληφθεί.

(4) Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι αδειούχος τεχνίτης οχημάτων δεν τηρεί τις υποχρεώσεις που καθορίζονται δυνάμει του άρθρου 10, δύναται, αφού τηρήσει τις διατάξεις του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου και αφού παρέλθει το χρονικό διάστημα που αναφέρεται σε αυτό χωρίς να επέλθει συμμόρφωση, να αναστείλει την άδεια του τεχνίτη οχημάτων, μέχρις που ο αδειούχος τεχνίτης να τηρήσεις τις καθορισμένες υποχρεώσεις.