Ειδικότητες τεχνιτών οχημάτων

8. Άδεια τεχνίτη οχημάτων εκδίδεται για μια ή περισσότερες από τις ειδικότητες:

(α) ηλεκτρολόγου αυτοκινήτων˙

(β) μηχανικού αυτοκινήτων˙

(γ) μηχανικού μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών˙

(δ) τεχνίτη αμαξωμάτων (φανοποιού)˙

(ε) τεχνίτη αντλιών πετρελαιοκινητήρων˙

(στ) τεχνίτη βαφής˙

(ζ) τεχνίτη ελαστικών˙

(η) τεχνίτη ευθυγράμμισης συστήματος διεύθυνσης˙

(θ) τεχνίτη κλιματισμού˙

(ι) τεχνίτη οργάνων˙

(ια) τεχνίτη συστημάτων εξαγωγής καυσαερίων˙

(ιβ) τεχνίτη ψυγείων (ραδιατέρ).