Λήξη, ανανέωση και τροποποίηση άδειας

7.-(1) Η άδεια τεχνίτη οχημάτων είναι προσωποπαγής και έχει διάρκεια δύο ετών από την ημερομηνία έκδοσής της.

(2)Ενδιαφερόμενος τεχνίτης οχημάτων υποβάλλει αίτηση για ανανέωση άδειας τεχνίτη οχημάτων στην αρμόδια αρχή η οποία συνοδεύεται ΅ε απόδειξη πληρωμής τέλους εξέτασης της αίτησης που ανέρχεται στο ποσό των είκοσι ευρώ (€20) για κάθε ειδικότητα:

Νοείται ότι, η αρμόδια αρχή δύναται να ζητήσει όπως με την αίτηση υποβληθούν δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες ταυτότητας:

Νοείται περαιτέρω ότι, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 12, η άδεια τεχνίτη οχημάτων ανανεώνεται, εφόσον συνεχίζουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις με βάση τις οποίες εκδόθηκε:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, η άδεια τεχνίτη οχημάτων στην ειδικότητα τεχνίτη κλιματισμού αυτοκινήτων ανανεώνεται νοουμένου ότι ο ενδιαφερόμενος τεχνίτης κατέχει βεβαίωσης κατάρτισης∙

(3)Για την έκδοση πιστού αντιγράφου άδειας τεχνίτη οχημάτων, ο αδειούχος τεχνίτης οχημάτων υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια αρχή η οποία, ΅ε την καταβολή τέλους δέκα ευρώ (€10,00) εκδίδει πιστό αντίγραφο αυτής.

(4) ’δεια τεχνίτη οχημάτων αναστέλλεται όταν ο κάτοχος της το ζητήσει ή με βάση τις διατάξεις του εδαφίου (4) του άρθρου 12 ή του εδαφίου (3) του άρθρου 16 του παρόντος Νόμου.

(5) Σε περίπτωση έγκρισης αίτησης για προσθήκη επιπλέον συστήματος ή συστημάτων υγραεριοκίνησης σε υφιστάμενη άδεια τεχνίτη οχημάτων στην ειδικότητα τεχνίτη συστημάτων υγραεριοκίνησης, η ημερομηνία λήξης της νέας άδειας καθορίζεται ως η ημερομηνία λήξης της υφιστάμενης άδειας.