Λήξη, ανανέωση και τροποποίηση άδειας

7.-(1) Η άδεια τεχνίτη οχημάτων είναι προσωποπαγής και έχει διάρκεια δύο ετών από την ημερομηνία έκδοσής της.

(2) Για ανανέωση της άδειας τεχνίτη οχημάτων καταβάλλεται τέλος δεκαεπτά ευρώ (€17,00) για κάθε ειδικότητα:

Νοείται ότι, η άδεια τεχνίτη οχημάτων ανανεώνεται εφόσον συνεχίζουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις με βάση τις οποίες εκδόθηκε.

(3) Όταν τα στοιχεία του αδειούχου τεχνίτη, όπως η διεύθυνση εργασίας του, τροποποιηθούν, αυτός ενημερώνει την αρμόδια αρχή η οποία, με την καταβολή τέλους πέντε λιρών (Λ.Κ.5,00) επανεκδίδει την άδεια τεχνίτη οχημάτων με τα τροποποιημένα στοιχεία.

(4) Άδεια τεχνίτη οχημάτων αναστέλλεται όταν ο κάτοχος της το ζητήσει ή με βάση τις διατάξεις του εδαφίου (4) του άρθρου 12 ή του εδαφίου (3) του άρθρου 16 του παρόντος Νόμου.