Έκδοση άδειας τεχνίτη οχημάτων

6.-(1)Η αρμόδια αρχή εκδίδει άδεια τεχνίτη οχημάτων κατά τον Τύπο Ι του Πρώτου Πίνακα και την αποστέλλει ή την παραδίδει στον ενδιαφερόμενο, τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3):

Νοείται ότι, η άδεια τεχνίτη οχημάτων δύναται να εκδίδεται και μέσω διαδικτύου είτε και ως επαγγελματική κάρτα κατά τον τύπο ταυτότητας, νοουμένου ότι περιέχει τα στοιχεία που καθορίζονται στον Τύπο Ι του Πρώτου Πίνακα.

(2) Πριν την έκδοση της άδειας δυνάμει του εδαφίου (1), η αρμόδια αρχή εξετάζει την αίτηση και δύναται να:

(α) διεξαγάγει έρευνα προς διαπίστωση της ορθότητας των στοιχείων της αίτησης και των συνοδευτικών της εγγράφων που προβλέπονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 4˙

(β) ζητήσει διευκρινίσεις και διεξαγάγει προφορική συνέντευξη σε ενδιαφερόμενο, προς διαπίστωση της ορθότητας των στοιχείων της αίτησης και των συνοδευτικών της εγγράφων που προβλέπονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 4˙

(γ) ζητήσει, με γραπτή ειδοποίηση προς τον αιτητή, να παράσχει γραπτώς, μέσα σε εύλογη προθεσμία που θα καθορίζεται στην ειδοποίηση, περαιτέρω στοιχεία και πληροφορίες που σχετίζονται με την αίτησή του. Αν ο αιτητής παραλείψει να παράσχει τα στοιχεία που ζητούνται δυνάμει της παρούσας παραγράφου, η αίτησή του μπορεί να απορριφθεί μόνο με βάση το λόγο αυτό. και

(δ) συμπεριλάβει, όταν κρίνει ότι αιτητής δεν κατέχει την απαραίτητη, κατά περίπτωση εξειδικευμένη πείρα, ή όταν διαφανεί μέσω εξέτασης ότι ο αιτητής δεν κατέχει απαραίτητη γνώση, στην άδεια τεχνίτη οχημάτων περιορισμούς, σε σχέση με συγκεκριμένες εργασίες συντήρησης ή επιδιόρθωσης οχήματος που σχετίζονται με χαρακτηριστικά παθητικής ή ενεργητικής ασφάλειας οχήματος ή με όργανα οχήματος, για τα οποία απαιτείται ειδική εξουσιοδότηση δυνάμει άλλης νομοθεσίας, όπως τη συσκευή ελέγχου (ταχογράφο) σύμφωνα με τον περί Εξουσιοδότησης Συνεργείων και Έκδοσης Καρτών Συσκευής Ελέγχου Νόμο ή όπως τη συσκευή περιορισμού ταχύτητας σύμφωνα με τον Κανονισμό 50 των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμών:

Noείται ότι η αρμόδια αρχή αποδέχεται, ως επαρκές τεκμήριο συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου, για σκοπούς έκδοσης άδειας τεχνίτη, πιστοποιητικό επαγγελματικού προσόντος της ειδικότητας που καθορίζεται στο άρθρο 8, το οποίο εκδίδεται από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου με βάση την παράγραφο (δ) του άρθρου 5 του περί Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Νόμου, βάσει ίδιων ή αυστηρότερων απαιτήσεων από αυτές που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο.

(3) H αρμόδια αρχή καταχωρεί σε Μητρώο τα απαραίτητα στοιχεία που χρειάζονται για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος Νόμου για:

(α) κάθε αδειούχο τεχνίτη,

(β) κάθε άλλο ενδιαφερόμενο που υπέβαλε αίτηση με βάση το άρθρο 4 και η αρμόδια αρχή αρνήθηκε να του εκδώσει άδεια και για

(γ) κάθε πρόσωπο, του οποίου η άδεια τεχνίτη οχημάτων ανακλήθηκε ή αναστάληκε.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων και του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου, η αρμόδια αρχή δύναται να δημοσιεύσει ή/και αναρτήσει στο διαδίκτυο τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε αδειούχο τεχνίτη οχημάτων, τα οποία περιλαμβάνονται στο μητρώο που προβλέπεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3) και τα οποία περιορίζονται στα ακόλουθα:

(α)Ονοματεπώνυμο∙

(β)Αριθμός Μητρώου∙

(γ)Ειδικότητα/ες∙

(δ)Τηλέφωνο Εργασίας∙ και

(ε)Διεύθυνση Εργασίας.