Μεταβατικές διατάξεις

16Α. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023 η αρμόδια αρχή χορηγεί άδεια τεχνίτη οχημάτων σε εξ επαγγέλματος τεχνίτες οχημάτων οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση για έκδοση άδειας τεχνίτη οχημάτων.