Επιβολή διοικητικού προστίμου για παραβάσεις του Νόμου

16Α.-(1) Χωρίς επηρεασμό οποιασδήποτε άλλης διάταξης του παρόντος Νόμου, ανεξάρτητα από την ποινική ευθύνη ή την ποινική δίωξη οποιουδήποτε προσώπου και χωρίς επηρεασμό οποιωνδήποτε άλλων διατάξεων του παρόντος Νόμου, η αρμόδια αρχή δύναται, σε περίπτωση που διαπιστώνει ότι πρόσωπο προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη κατά παράβαση οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Νόμου, να του επιβάλει διοικητικό πρόστιμο-

(α)που να μην υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000,00)∙ και

(β)σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης, διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις τέσσερις χιλιάδες ευρώ (€4.000,00), ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.

(2)Το επιβαλλόμενο δυνάμει του εδαφίου (1) πρόστιμο υπολογίζεται ανάλογα με τη φύση, τη βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης.

(3)Κατά την επιβολή του διοικητικού προστίμου, η αρμόδια αρχή δύναται, εάν το θεωρήσει σκόπιμο, να λάβει υπόψη της οποιαδήποτε ανάληψη δέσμευσης που παρέχεται έναντί της από τον παραβάτη ή εκ μέρους του παραβάτη, αναφορικά με τη γενόμενη παράβαση και την προοπτική άρσης ή αποκατάστασης αυτής.

(4)Το διοικητικό πρόστιμο επιβάλλεται με αιτιολογημένη απόφαση της αρμόδιας αρχής που βεβαιώνει την παράβαση, αφού προηγουμένως αυτή ακούσει ή δώσει την ευκαιρία στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο ή εκπρόσωπό του να προβεί σε γραπτές ή προφορικές παραστάσεις εντός τριών (3) εβδομάδων από την κοινοποίηση της πρόθεσής της για επιβολή του διοικητικού προστίμου.

(5) Εναντίον της απόφασης για επιβολή διοικητικού προστίμου δύναται να ασκηθεί, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που το ενδιαφερόμενο πρόσωπο λαμβάνει γνώση της σχετικής απόφασης, ιεραρχική προσφυγή ενώπιον του Υπουργού.

(6)Το ποσό του διοικητικού προστίμου εισπράττεται από την αρμόδια αρχή όταν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία προς άσκηση προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου των εβδομήντα πέντε (75) ημερών-

(α)από την κοινοποίηση της απόφασης για επιβολή διοικητικού προστίμου∙ ή

(β)σε περίπτωση κατά την οποία ασκηθεί ιεραρχική προσφυγή σύμφωνα με το εδάφιο (5), από την κοινοποίηση της επί της ιεραρχικής προσφυγής απόφασης του Υπουργού.

(7)Σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης πληρωμής των κατά τον παρόντα Νόμο επιβαλλόμενων από την αρμόδια αρχή διοικητικών προστίμων, η αρμόδια αρχή λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττει το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία.