Αίτηση για έκδοση άδειας τεχνίτη οχημάτων

4.-(1) Η αρμόδια αρχή δέχεται αίτηση από ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο για έκδοση άδειας τεχνίτη οχημάτων σε μια ή περισσότερες ειδικότητες

(1Α) Η αρμόδια αρχή εξετάζει την αίτηση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 του   περί της Ελευθερίας Εγκατάστασης Παρόχων Υπηρεσιών και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Υπηρεσιών Νόμου.

(2) Η αίτηση για έκδοση άδειας τεχνίτη οχημάτων συνοδεύεται από:

(α) αποδεικτικά στοιχεία τίτλων εκπαίδευσης ή πιστοποιητικών επαγγελματικών προσόντων, όπως αυθεντικά ή πιστοποιημένα αντίγραφα πιστοποιητικών, διπλωμάτων ή πτυχίων∙

(β) αποδεικτικά στοιχεία πρακτικής άσκησης ή πείρας για κάθε ειδικότητα για την οποία υποβάλλεται η αίτηση προς υποστήριξη αυτής όπως Αναλυτική Κατάσταση Αποδοχών Ασφαλισμένου κατά Εργοδότη από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων και οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο από κρατική υπηρεσία:

Νοείται ότι, στα αποδεικτικά στοιχεία που υποβάλλονται για σκοπούς τεκμηρίωσης της πρακτικής άσκησης συμπεριλαμβάνεται και συμπληρωμένη Δήλωση Αδειούχου Τεχνίτη Οχημάτων, η οποία αξιολογείται σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα αποδεικτικά στοιχεία και λαμβάνεται υπόψη νοουμένου ότι με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία επιβεβαιώνεται ότι κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης τόσο ο βοηθός τεχνίτης όσο και ο αδειοδοτημένος τεχνίτης οχημάτων που τον επιβλέπει εργάζονταν στη ίδια εταιρεία ή είχαν εργασιακή σχέση:

Νοείται περαιτέρω ότι, η διάρκεια της πρακτικής άσκησης ή πείρας για σκοπούς χορήγησης άδειας και εφόσον ικανοποιηθεί η αρμόδια αρχή, δύναται να συντρέχει για τις ακόλουθες ομάδες ειδικοτήτων-

(A) Ομάδα Α:

(i) ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων,

(ii) τεχνίτης κλιματισμού αυτοκινήτων, και

(iii) τεχνίτης οργάνων∙

(Β) Ομάδα Β:

(i) μηχανικός αυτοκινήτων,

(ii)  μηχανικός μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών,

(iii) τεχνίτης αντλιών πετρελαιοκινητήρων,

(iv) τεχνίτης κλιματισμού αυτοκινήτων,

(v) τεχνίτης συστημάτων εξαγωγής καυσαερίων, και

(vi) τεχνίτης ψυγείων (ραδιατέρ)∙

(Γ) Ομάδα Γ:

(i) τεχνίτης αμαξωμάτων (φανοποιός), και

(ii) τεχνίτης βαφής∙

(Δ) Ομάδα Δ:

(i) τεχνίτης ελαστικών, και

(ii) τεχνίτης ευθυγράμμισης συστήματος διεύθυνσης.

(γ) αν απαιτείται, με βάση το άρθρο 5 του παρόντος Νόμου, πιστοποιητικό επιτυχίας σε εξετάσεις,

(δ) αν απαιτείται, με βάση το άρθρο 5 πιστοποιητικό βασικής εκπαίδευσης καθώς και πιστοποιητικό ειδικής εκπαίδευσης, το οποίο εκδίδεται κατά τον Τύπο Ι του Πέμπτου Πίνακα,

(ε) απόδειξη πληρωμής τέλους πενήντα ευρώ (€ 50,00) για εξέταση της αίτησης για κάθε ειδικότητα και

(στ) δύο πρόσφατες φωτογραφίες ταυτότητας.

(ζ) πιστό αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου ή πιστοποιητικό/ βεβαίωση εγγραφής αλλοδαπού∙ και

(η) βεβαίωση κατάρτισης, εάν η αίτηση αφορά στην έκδοση άδειας τεχνίτη οχημάτων στην ειδικότητα τεχνίτη κλιματισμού αυτοκινήτων και ο αιτητής κατέχει άδεια τεχνίτη οχημάτων σε άλλη ειδικότητα.

(3) Εφόσον ο αιτητής δεν κατέχει άδεια σε άλλη ειδικότητα, η αίτηση για έκδοση άδειας τεχνίτη οχημάτων στην ειδικότητα του  κλιματισμού αυτοκινήτων συνοδεύεται και από αίτηση για έκδοση βεβαίωσης κατάρτισης, η έκδοση της οποίας αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση της άδειας τεχνίτη οχημάτων.

(4)Για την προσθήκη επιπλέον συστήματος ή συστημάτων υγραεριοκίνησης σε υφιστάμενη άδεια τεχνίτη οχημάτων στην ειδικότητα τεχνίτη συστημάτων υγραεριοκίνησης ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια αρχή η οποία, µε την καταβολή τέλους τριανταπέντε ευρώ (€35,00), εξετάζει την αίτησή του.