Αίτηση για έκδοση άδειας τεχνίτη οχημάτων

4.-(1) Η αρμόδια αρχή δέχεται αίτηση από ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο για έκδοση άδειας τεχνίτη οχημάτων σε μια ή περισσότερες ειδικότητες

(1Α) Η αρμόδια αρχή εξετάζει την αίτηση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 του   περί της Ελευθερίας Εγκατάστασης Παρόχων Υπηρεσιών και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Υπηρεσιών Νόμου.

(2) Η αίτηση για έκδοση άδειας τεχνίτη οχημάτων συνοδεύεται από:

(α) αποδεικτικά στοιχεία ακαδημαϊκών προσόντων, όπως αυθεντικά διπλώματα ή πιστοποιητικά ή πιστοποιημένα αντίγραφα διπλωμάτων ή πιστοποιητικών,

(β) αποδεικτικά στοιχεία πείρας ή, στην περίπτωση εξ επαγγέλματος τεχνίτη οχημάτων, αποδεικτικά στοιχεία άσκησης του επαγγέλματος, όπως αποδείξεις πληρωμής για εκτελεσθείσα σχετική εργασία, ημερολόγιο εργασιών που αναφέρεται στο εδάφιο (3) του άρθρου 11 του παρόντος Νόμου, πιστοποιητικό αποδοχών από εργοδότη που διεξήγαγε σχετική εργασία και σχετική βεβαίωση αποδοχών από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και άλλα στοιχεία που να στηρίζουν την αίτηση σε σχέση με την απόδειξη της πείρας του ή της άσκησης του επαγγέλματος σε κάθε ειδικότητα, για την οποία υποβάλλεται αίτηση,

(γ) αν απαιτείται, με βάση το άρθρο 5 του παρόντος Νόμου, πιστοποιητικό επιτυχίας σε εξετάσεις,

(δ) αν απαιτείται, με βάση το άρθρο 5 πιστοποιητικό βασικής εκπαίδευσης καθώς και πιστοποιητικό ειδικής εκπαίδευσης, το οποίο εκδίδεται κατά τον Τύπο Ι του Πέμπτου Πίνακα,

(ε) απόδειξη πληρωμής τέλους δεκαπέντε λιρών (Λ.Κ 15,00) για εξέταση της αίτησης για κάθε ειδικότητα και

(στ) δύο πρόσφατες φωτογραφίες ταυτότητας.