Κανονισμοί

15.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή για να ρυθμίσει οποιοδήποτε θέμα μπορεί ή πρέπει να ρυθμισθεί ΅ε Κανονισμούς.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει Κανονισμούς για:

(α) τον καθορισμό του πεδίου εφαρμογής και της έκτασης εργασιών κάθε ειδικότητας, καθώς και ειδικές απαιτήσεις σε σχέση με κάθε συγκεκριμένη ειδικότητα˙

(β) τον καθορισμό απαιτήσεων σε σχέση με το χώρο, στον οποίο διεξάγεται συντήρηση ή επιδιόρθωση οχήματος ή εξαρτήματος˙ και

(γ) τον καθορισμό συγκεκριμένων εργασιών που θα απαγορεύεται να διεξαχθούν από πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 11 του παρόντος Νόμου.