Διατάγματα

14. Ο Υπουργός, με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δύναται να καθορίζει:

(α) τα τεχνικά πρότυπα, κώδικες πρακτικής ή τεχνικές διαδικασίες, με τα οποία θα πρέπει να συμμορφώνονται οι τεχνίτες οχημάτων σε σχέση με την ανάληψη και διεκπεραίωση συγκεκριμένων τεχνικών εργασιών σχετικών με την άδεια τεχνίτη οχημάτων που κατέχουν,

(β) την ύλη εξετάσεων για απόκτηση άδειας τεχνίτη οχημάτων,

(γ) τις ειδικότητες αδειούχων τεχνιτών οχημάτων οι οποίοι πρέπει να συμπληρώνουν παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατά τακτά χρονικά διαστήματα, την περίοδο αυτών των χρονικών διαστημάτων, καθώς και το αντικείμενο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που πρέπει να παρακολουθούνται για να συνεχίζει η άδειά τους να βρίσκεται σε ισχύ ή να δύναται να ανανεώνεται,

(δ) τα εξαρτήματα που δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται ως μεταχειρισμένα εξαρτήματα, είτε στο όχημα από το οποίο αφαιρέθηκαν, είτε σε άλλο όχημα,

(ε) τις προϋποθέσεις χορήγησης πιστοποιητικού βασικής εκπαίδευσης και πιστοποιητικού ειδικής εκπαίδευσης, τις απαιτήσεις για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα καθώς και τη διδακτέα και εξεταστέα ύλη, και

(στ) τις προϋποθέσεις εξουσιοδότησης εκπαιδευτικών οργανισμών, τις υποχρεώσεις τους, τις σχετικές εξουσίες της αρμόδιας αρχής καθώς και άλλα συναφή θέματα.