Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας τεχνίτη οχημάτων

5. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 6 του παρόντος Νόμου και χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του περί του Τρίτου Συστήματος Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου, η αρμόδια αρχή χορηγεί άδεια τεχνίτη οχημάτων, εφόσον ο ενδιαφερόμενος κατέχει τα προσόντα που καθορίζονται στο Δεύτερο Πίνακα ή είναι εξ επαγγέλματος τεχνίτης οχημάτων, και εφόσον αυτός έχει συμπληρωμένο το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας του.