Βοηθοί, μαθητευόμενοι και δυνατότητα ανάληψης και διεκπεραίωσης συντήρησης και επιδιόρθωσης από μη αδειούχο

11.-(1) Αδειούχος τεχνίτης οχημάτων δύναται να έχει υπό την επίβλεψη του δύο βοηθούς ή μαθητευομένους τεχνίτες ή ένα βοηθό και ένα μαθητευόμενο τεχνίτη, δύναται δε να επιβλέπει, χωρίς ποσοτικό περιορισμό, μαθητές του συστήματος μαθητείας ή των τεχνικών σχολών μέσης εκπαίδευσης.

(2) Οι βοηθοί και μαθητευόμενοι τεχνίτες, που προβλέπονται στο εδάφιο (1), απασχολούνται με εργασίες συντήρησης και επιδιόρθωσης αλλά την τελική ευθύνη διεκπεραίωσης της συντήρησης ή επιδιόρθωσης έχει ο αδειούχος τεχνίτης οχημάτων που έχει υπό την επίβλεψή του τα πρόσωπα αυτά.

(3) Μαθητευόμενος τεχνίτης συμπληρώνει ημερολόγιο εργασιών, το οποίο βεβαιώνεται ανά μήνα από τον αδειούχο τεχνίτη οχημάτων, ο οποίος έχει υπό την επίβλεψή του τον εν λόγω μαθητευόμενο.

(4) Κάθε φυσικό πρόσωπο δύναται να εκτελεί συντήρηση για δικό του όφελος σε όχημα που του ανήκει, ταυτόχρονα δε, με την εκτέλεση της εν λόγω εργασίας, αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στα εδάφια (1) και (2) του άρθρου 10 για τους αδειούχους τεχνίτες οχημάτων και υπόκειται στις ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 16 του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι τα πρόσωπα που αναφέρονται στο παρόν εδάφιο, δεν έχουν δικαίωμα έκδοσης βεβαίωσης που καθορίζεται στο εδάφιο (3) του άρθρου 10, ούτε λογίζονται ως αδειούχοι τεχνίτες οχημάτων.