Υποχρεώσεις αδειούχου τεχνίτη οχημάτων

10.-(1) Κάθε αδειούχος τεχνίτης οχημάτων υποχρεούται όπως:

(α) εφαρμόζει και ακολουθεί την καλή μηχανική πρακτική με τρόπο, ώστε η συντήρηση ή η επιδιόρθωση που διεκπεραιώνει να:

(i) αποκλείει, όσο είναι τεχνικά εφικτό, κινδύνους που προέρχονται από τη χρήση του οχήματος σε σχέση με την ασφάλεια του οδηγού, των επιβαινόντων του οχήματος, των χρηστών του οδικού δικτύου και της περιουσίας και

(ii) περιορίζει την περιβαλλοντική ρύπανση που προκαλείται από το όχημα, στο βαθμό που αυτή είναι αναπόφευκτη, λόγω της κατασκευής του οχήματος.

(β) ακολουθεί και εφαρμόζει τα τεχνικά πρότυπα ή τους κώδικες πρακτικής ή τις τεχνικές διαδικασίες που εκδίδονται με διατάγματα δυνάμει του άρθρου 14 του παρόντος Νόμου και, στην περίπτωση που μια εργασία διέπεται από ειδική νομοθεσία, εκτελεί τη σχετική εργασία με βάση τη νομοθεσία αυτή. και

(γ) φροντίζει να ενημερώνεται σχετικά με νέες τεχνολογίες που εφαρμόζονται σε οχήματα που συντηρεί ή διορθώνει και αφορούν σε χαρακτηριστικά ενεργητικής ή παθητικής ασφάλειας του οχήματος ή την περιβαλλοντική ρύπανση που προκαλείται από τα οχήματα αυτά ή από τις δραστηριότητες συντήρησης ή επιδιόρθωσης των οχημάτων αυτών ή των εξαρτημάτων τους.

(2) Ο αδειούχος τεχνίτης οχημάτων βεβαιώνεται ότι κατέχει ή έχει πρόσβαση στον εξοπλισμό που απαιτείται, ώστε να είναι σε θέση να τηρεί τις υποχρεώσεις που καθορίζονται με βάση τις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου και, σε περίπτωση που δεν κατέχει ή δεν έχει πρόσβαση στον εν λόγω εξοπλισμό, αρνείται να προβεί σε συντήρηση ή επιδιόρθωση. Σε τέτοια περίπτωση, ενημερώνει τον ιδιοκτήτη ή το νόμιμο κάτοχο του οχήματος ή εξαρτήματος ή τον αντιπρόσωπό τους σχετικά και, εφόσον λάβει έγκριση, δύναται να παραπέμπει ο ίδιος το όχημα ή το εξάρτημα για συντήρηση ή επιδιόρθωση σε αδειούχο τεχνίτη οχημάτων που κατέχει ή έχει πρόσβαση στον εξοπλισμό αυτό:

Νοείται ότι ο εξοπλισμός που αναφέρεται στο παρόν εδάφιο πρέπει να βρίσκεται πάντοτε σε καλή και λειτουργήσιμη κατάσταση.

(3) Αδειούχος τεχνίτης οχημάτων, μετά από κάθε συντήρηση ή επιδιόρθωση οχήματος, υπογράφει, σφραγίζει και παραδίδει στον ιδιοκτήτη ή στο νόμιμο κάτοχο ή στον αντιπρόσωπό τους βεβαίωση συμπλήρωσης της συντήρησης ή επιδιόρθωσης κατά τον Τύπο ΙΙΙ του Πρώτου Πίνακα:

Νοείται ότι η βεβαίωση αυτή μπορεί να δίνεται και υπό τύπο σφραγίδας σε βιβλίο συντήρησης του οχήματος.

(4) Αδειούχος τεχνίτης οχημάτων αναρτά, σε περίοπτη θέση στο χώρο εργασίας του, την άδεια τεχνίτη οχημάτων που κατέχει.

(5) Αδειούχος τεχνίτης οχημάτων τηρεί αρχείο φακέλων οχημάτων, στους οποίους περιέχονται τα στοιχεία που αναφέρονται στον Τρίτο Πίνακα για κάθε όχημα, για το οποίο διεκπεραίωσε τη συντήρηση ή την επιδιόρθωση. Η τήρηση του αρχείου είναι ευθύνη του ιεραρχικά υπεύθυνου των εργασιών του συνεργείου, στο οποίο γίνεται η συντήρηση ή επιδιόρθωση και, στην περίπτωση που δεν υπάρχει ιεραρχικά υπεύθυνος, του κάθε αδειούχου τεχνίτη οχημάτων που εργάζεται στο συνεργείο.