Ποινές

16. -(1) Πρόσωπο, το οποίο:

(α) ασκεί το επάγγελμα του τεχνίτη οχημάτων σε σχέση με ειδικότητες που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο, χωρίς να κατέχει ισχύουσα άδεια τεχνίτη οχημάτων,

(β) φέρει αντίστοιχο τίτλο ή με οποιοδήποτε τρόπο παραπλανά οποιοδήποτε σε σχέση με τέτοια ιδιότητα, χωρίς να κατέχει ισχύουσα άδεια τεχνίτη οχημάτων,

(γ) εμποδίζει την αρμόδια αρχή να ασκήσει τις εξουσίες της ή παραλείπει να συμμορφωθεί ΅ε τις διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 12 του παρόντος Νόμου, και

(δ) εκδίδει έγγραφα που προνοούνται δυνάμει του παρόντος Νόμου, χωρίς να κατέχει άδεια τεχνίτη οχημάτων ή το νόμιμο δικαίωμα να το πράξει, διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες (Λ.Κ.3.000,00) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Πρόσωπο, το οποίο παραβαίνει οποιαδήποτε άλλη διάταξη του παρόντος Νόμου που δεν αναφέρεται στο εδάφιο (1) ή πρόνοια των Κανονισμών, για την οποία δεν προβλέπεται ξεχωριστή ποινή, διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες πεντακόσιες λίρες (Λ.Κ.1.500,00) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(3) Δικαστήριο δύναται να διατάξει αναστολή άδειας τεχνίτη οχημάτων και να του αφαιρέσει το δικαίωμα κατοχής τέτοιας άδειας για χρονικό διάστημα που θα καθορίσει το ίδιο, αν αυτός βρεθεί, κατ’ επανάληψη, ένοχος για αδικήματα δυνάμει του παρόντος Νόμου.