Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων Νόμος του 1989.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι Νόμω εκτός εάν εκ του κειμένου προκύπτη διάφορος έννοια-

“Αντιπρόεδρος” σημαίνει το πρόσωπον το εκλεγόμενον ως Αντιπρόεδρος δυνάμει του άρθρου 7 εδάφιον (6)˙

“Διευθυντής” σημαίνει το πρόσωπον το διοριζόμενον διά τον σκοπόν αυτόν συμφώνως προς το άρθρον 9 εδάφιον (1)˙

“δημόσια υπηρεσία ενημέρωσης σχετικά με την Κύπρο” σημαίνει τη συνεχή και με πληρότητα, ακρίβεια και αντικειμενικότητα ενημέρωση της κοινής γνώμης στην Κύπρο και στο εξωτερικό για ότι αφορά ή επηρεάζει ή ενδιαφέρει την Κύπρο, με σκοπό την εξυπηρέτηση των δημοκρατικών, κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών των Κυπρίων και των ξένων που διαμένουν στην Κύπρο, των αποδήμων Κυπρίων και κάθε ενδιαφερόμενου διεθνούς ή εθνικού πρακτορείου ειδήσεων ή ξένου δημοσιογραφικού οργανισμού˙

“καθορισμένη θέση” σημαίνει θέση που καθορίζεται ως τέτοια από το Υπουργικό Συμβούλιο, δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (5) του άρθρου 8˙

“κράτος μέλος” σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμβαλλόμενο μέρος της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και την Ελβετία˙

“Μέλος” σημαίνει μέλος του Συμβουλίου διοριζόμενον ή υποδεικνυόμενον συμφώνως προς το άρθρον 7 εδάφιον (1)˙

“Πρακτορείον” σημαίνει το Κυπριακόν Πρακτορείον Ειδήσεων το καθιδρυόμενον υπό του άρθρου 3˙

“Πρόεδρος” σημαίνει τον Πρόεδρον του Συμβουλίου τον διοριζόμενον συμφώνως προς το άρθρον 7 εδάφιον (1)˙

“Συμβούλιον” σημαίνει το υπό του άρθρου 7 εδάφιον (1) ιδρυόμενον Διοικητικόν Συμβούλιον του Πρακτορείου˙

“Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο” σημαίνει τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο που υπογράφτηκε στο Οπόρτο στις 2 Μαΐου 1992, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται˙

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργόν Εσωτερικών.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΚΑΘΙΔΡΥΣΙΣ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ
Καθίδρυσις Πρακτορείου

3. Καθιδρύεται διά του παρόντος Νόμου πρακτορείον ειδήσεων υπό την επωνυμίαν “Κυπριακόν Πρακτορείον Ειδήσεων” το οποίον αποτελεί νομικόν πρόσωπον κεκτημένον απάσας τας ιδιότητας νομικού προσώπου και διέπεται υπό του παρόντος Νόμου.

Αποστολή του Πρακτορείου

4. Αποστολή του Πρακτορείου είναι, τηρουμένων των εις το άρθρον 6 αναγραφόμενων θεμελιωδών αρχών, όπως παρέχει τη δημόσια υπηρεσία ενημέρωσης σχετικά με την Κύπρο και όπως επιδίδεται σε άλλες εμπορικές δραστηριότητες εντός των πλαισίων που καθορίζει το άρθρο 5, εφόσον αυτές δεν επηρεάζουν την παροχή από αυτό της προαναφερθείσας δημόσιας υπηρεσίας ενημέρωσης.

Αρμοδιότητες του Πρακτορείου

5. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου και προς πραγμάτωσιν του σκοπού αυτού το Πρακτορείον-

(α) συλλέγει εν τη Δημοκρατία και εκτός αυτής πληροφορίας και στοιχεία διά αντικειμενικήν σύνταξιν ειδήσεων˙

(β) θέτει έναντι λογικής αμοιβής ή και άνευ αμοιβής εάν ούτως ήθελεν αποφασισθή υπό του Διοικητικού Συμβουλίου τας ειδήσεις ταύτας εις την διάθεσιν όλων εκείνων οι οποίοι θα ήθελον να τας χρησιμοποιήσουν˙

(γ) μεταδίδει και εκδίδει στη Δημοκρατία και εκτός αυτής ειδησεογραφικά και πληροφοριακά δελτία, φωτογραφίες, άρθρα, αναλύσεις, πίνακες και παραστάσεις, ηχογραφημένες ή οπτικογραφημένες ανταποκρίσεις και, γενικά, ειδήσεις με κάθε μέσο που ενδέχεται να επικρατήσει στη δημοσιογραφική κάλυψη και μετάδοση με την εξέλιξη της τεχνολογίας˙ και

(δ) συνάπτει συμφωνίας συνεργασίας μετ’ άλλων Πρακτορείων ή συναφών οργανισμών˙

(ε) προκηρύσσει διαγωνισμούς και απονέμει βραβεία.

Θεμελιώδεις αρχαί

6. Αι λειτουργίαι του Πρακτορείου διέπονται υπό των ακολούθων θεμελιωδών αρχών:

(α) Το Πρακτορείον είναι ανεξάρτητος, αυτόνομος και αδέσμευτος οργανισμός, ο οποίος λειτουργεί εντός των πλαισίων της Κυπριακής Νομοθεσίας της αφορώσης εις τον Τύπον.

(β) Εν ουδεμιά περιπτώσει επηρεάζεται ή δέχεται επιδράσεις αι οποίαι είναι ενδεχόμενον να θέτουν υπό αμφισβήτησιν την πληρότητα, ακρίβειαν ή αντικειμενικότητα των ειδήσεων τας οποίας μεταδίδει.

(γ) Εν ουδεμία περιπτώσει δύναται να τεθή υπό τον έλεγχον ή να προάγη ή να εξυπηρετή τα συμφέροντα οιασδήποτε πολιτικής, κομματικής, οικονομικής ή άλλης ομάδος.

(δ) Το Πρακτορείον οφείλει εντός των οικονομικών αυτού δυνατοτήτων να αποκτήση τα κατάλληλα μέσα και να αναπτύξη την οργάνωσιν και λειτουργίαν αυτού με στόχον να προσφέρη εις τους συνδρομητάς αυτού, συνεχώς και αδιαλείπτως, ειδήσεις πλήρεις, ακριβείς, αμερολήπτους και εγκύρους.

(ε) Το Πρακτορείον οφείλει επίσης να καλύπτη κατά τρόπον ισορροπημένον αξιόλογα γεγονότα και δραστηριότητας σχετιζομένας με την Κύπρον.

(στ) Εντός των οικονομικών αυτού δυνατοτήτων δέον όπως αποκτήση τα αναγκαία γραφεία και άλλας υποδομάς αι οποίαι θα είναι απαραίτητοι διά την λειτουργίαν αυτού, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς και πωλήσεως ακινήτου περιουσίας.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ
Διοικητικόν Συμβούλιον

7.-(1) Το Πρακτορείον διοκείται υπό επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου αποτελουμένου εκ Προέδρου και εξ ετέρων μελών, διοριζομένων υπό του Υπουργικού Συμβουλίου ως ακολούθως:

(α) Του Προέδρου, όστις δέον να είναι πρόσωπον ανωτάτου επαγγελματικού και ηθικού επιπέδου, προερχόμενον κατά προτίμησιν εκ του δημοσιογραφικού ή πνευματικού ή νομικού κόσμου.

(β) Ετέρου Μέλους, το οποίον δέον να είναι δημοσιογράφος, κατόπιν εισηγήσεως του Υπουργού.

(γ) Τριών μελών υποδεικνυομένων ανά εν υπό του Συνδέσμου Εκδοτών Εφημερίδων και Περιοδικών Κύπρου, της Ενώσεως Συντακτών Κύπρου και του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου.

(δ) Ετέρων δύο μελών υποδεικνυομένων υπό του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών.

(2) Άπαντα τα μέλη του Συμβουλίου δέον να είναι πολίται της Κυπριακής Δημοκρατίας.

(3) Η θητεία του Προέδρου και των ετέρων μελών του Συμβουλίου είναι τριετής και δύναται να ανανεωθή:

Νοείται ότι αι υπηρεσίαι του Προέδρου και οιουδήποτε των μελών του Συμβουλίου δεν τερματίζονται προ της λήξεως της θητείας των παρά μόνον αν τούτο ήθελεν υποδειχθή υπό της πλειοψηφίας του Συμβουλίου και εγκριθή υπό του Υπουργικού Συμβουλίου.

Νοείται περαιτέρω ότι το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται δι’ εύλογον αιτίαν να τερματίση τον διορισμόν οιουδήποτε μέλους ή να κηρύξη την θέσιν του χηρεύουσαν.

(4) Το Συμβούλιον δύναται να ενεργή ανεξαρτήτως της χηρείας οιασδήποτε θέσεως αυτού, εφ’ όσον τα εν υπηρεσία μέλη αποτελούν απαρτίαν, συμφώνως προς την παράγραφον 7(β) του παρόντος άρθρου.

(5) Εν περιπτώσει κενώσεως της θέσεως του Προέδρου ή οιουδήποτε των ετέρων μελών του Συμβουλίου αύτη πληρούται διά του διορισμού ή της υποδείξεως διά διορισμόν ως θα ήτο η περίπτωσις, ετέρου προσώπου εις την κενωθείσαν θέσιν, συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος Νόμου, διά την υπόλοιπον περίοδον της θητείας της κενωθείσης θέσεως.

(6) Κατά την πρώτην του συνεδρίασιν το Συμβούλιον εκλέγει, εκ των μελών άτινα εκπροσωπούν τας οργανώσεις του Τύπου, τον Αντιπρόεδρον του Συμβουλίου ο οποίος αντικαθιστά τον Πρόεδρον εν περιπτώσει προσωρινής απουσίας ή προσωρινού κωλύματος του Προέδρου να εκτελή τας αρμοδιότητας της θέσεως αυτού. Εν τοιαύτη δε περιπτώσει ο Αντιπρόεδρος εκτελεί άπασας τας αρμοδιότητας του Προέδρου του Συμβουλίου. Χρέη Γραμματέως του Συμβουλίου θα εκτελή μέλος του προσωπικού του Πρακτορείου.

(7) (α) Ο Πρόεδρος συγκαλεί τας συνεδριάσεις του Συμβουλίου και προεδρεύει αυτών.

(β) Ο Πρόεδρος και έτερα τρία τουλάχιστον μέλη αποτελούν απαρτίαν.

(γ) Αι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται διά πλειοψηφίας των παρόντων, εν περιπτώσει δε ισοψηφίας ο Προεδρεύων της συνεδριάσεως έχει δευτέραν ή νικώσαν ψήφον.

(δ) Τας λοιπάς λεπτομερείας των συνεδριάσεων ρυθμίζει εσωτερικός κανονισμός εκδιδόμενος υπό του Συμβουλίου.

(8) Ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος ή κατόπιν δεούσης εξουσιοδοτήσεως υπό του Συμβουλίου, έτερον μέλος του Συμβουλίου ή ο Διευθυντής εκπροσωπούν το Πρακτορείον εις όλας αυτού τας σχέσεις, εκτός εάν άλλως προβλέπεται εν τω παρόντι Νόμω, ή άλλως ήθελεν αποφασισθή υπό του Συμβουλίου.

(9) Άπαντα τα μέλη του Συμβουλίου δύνανται να λαμβάνουν τοιαύτην αμοιβήν οίαν ήθελε καθορίσει το Υπουργικόν Συμβούλιον.

(10) (α) το Συμβούλιο δύναται να προβαίνει στη σύσταση συμβουλευτικών επιτροπών, αποτελούμενων από ένα ή/και περισσότερα μέλη του και/ή τον Διευθυντή και/ή υπαλλήλους του Πρακτορείου:

Νοείται ότι, το Συμβούλιο δύναται να διορίζει ως μέλη στις συμβουλευτικές επιτροπές, επιπρόσθετα των προσώπων που αναφέρονται πιο πάνω, και πρόσωπα που υπηρετούν σε κρατικές υπηρεσίες και/ή σε άλλους οργανισμούς, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου,  και/ή εμπειρογνώμονες που κατέχουν την τεχνική ή επαγγελματική κατάρτιση επί του εξεταζόμενου κάθε φορά θέματος:

Νοείται περαιτέρω ότι ο διορισμός μέλους στις συμβουλευτικές επιτροπές ως ανωτέρω, δεν επιτρέπεται σε περίπτωση κατά την οποία ο εν λόγω διορισμός δυνατό να φέρει το πρόσωπο αυτό το οποίο πρόκειται να διοριστεί αντιμέτωπο προς τα οικονομικά ή άλλα συμφέροντα του Συμβουλίου.

(β) Το Συμβούλιο δύναται να μεταβάλλει τη σύνθεση οποιασδήποτε συμβουλευτικής επιτροπής, να παύει υφιστάμενα και να διορίζει νέα μέλη και να πληροί χηρεύουσες θέσεις σε αυτήν.

(γ) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οιουδήποτε νόμου, η νομιμότητα της συγκρότησης οποιασδήποτε συμβουλευτικής επιτροπής και η εγκυρότητα οποιασδήποτε πράξης ή εργασίας δεν επηρεάζονται λόγω θανάτου, παραίτησης, αφυπηρέτησης, απουσίας ή άλλου κωλύματος μέλους της, σε οποιοδήποτε στάδιο της ενώπιόν της διαδικασίας.

(δ) Οι πράξεις και εργασίες οποιασδήποτε συμβουλευτικής επιτροπής έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα και υποβάλλονται στο Συμβούλιο για λήψη απόφασης.

(ε)  Απαρτία σε κάθε συμβουλευτική επιτροπή αποτελεί το ήμισυ του αριθμού των μελών της πλέον  ενός.

(στ) Σε κάθε συμβουλευτική επιτροπή προεδρεύει πρόσωπο οριζόμενο από το Συμβούλιο.

(ζ) Το Συμβούλιο δύναται να ρυθμίζει τη διαδικασία των συνεδριάσεων των συμβουλευτικών επιτροπών με εσωτερικούς κανονισμούς.

(η)  Θέματα, που εγείρονται κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε συνεδρίας οποιασδήποτε συμβουλευτικής επιτροπής που προνοείται από το παρόν εδάφιο, αποφασίζονται με απλή πλειοψηφία των μελών της, σε περίπτωση δε ισοψηφίας, ο πρόεδρος κάθε συμβουλευτικής επιτροπής έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΙ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ
Προσωπικόν του Πρακτορείου

8.-(1) Το Πρακτορείον έχει ίδιον γραφείον και υπηρεσίαν αναγκαίαν διά την προώθησιν των σκοπών του.

(2) Εις την υπηρεσίαν του Πρακτορείου διορίζονται εις Διευθυντής και το απαραίτητον διά τας ανάγκας αυτής προσωπικόν.

(3) Ο Διευθυντής διορίζεται συμφώνως προς το εδάφιον (1) του άρθρου 9 και οι υπάλληλοι του Πρακτορείου διορίζονται υπό του Συμβουλίου και υπόκεινται εις τον διοικητικόν και πειθαρχικόν έλεγχον του Συμβουλίου.

(4) Η διάρθρωσις της υπηρεσίας του Πρακτορείου, οι όροι υπηρεσίας του προσωπικού, τα περί του Ταμείου Ευημερίας, ο πειθαρχικός κώδιξ και η άσκησις πειθαρχικής εξουσίας θέλουσι καθορισθή δυνάμει κανονισμών συμφώνως προς το άρθρον 20 του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, ο όρος “Ταμείο Ευημερίας” σημαίνει το Ταμείο Ευημερίας Προσωπικού Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων, το οποίο ιδρύεται δυνάμει Κανονισμών που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 και το οποίο, τηρουμένων των διατάξεων του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμου, αναλαμβάνει το ενεργητικό και την περιουσία του οικείου σωματείου με την επωνυμία “Ταμείο Ευημερίας Προσωπικού Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων” και μεριμνά, τηρουμένων των ως άνω διατάξεων, για τη διεκπεραίωση ή/και υλοποίηση των αποφάσεων, συναλλαγών και υποχρεώσεων που δέσμευαν το εν λόγω σωματείο υπέρ του ταμείου που ιδρύεται με βάση τους εν λόγω Κανονισμούς.

(5) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (4), θέση που συνεπάγεται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του Πρακτορείου καθορίζεται ως τέτοια με Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(6) Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε διατάξεις του Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων κανονισμών, το Συμβούλιο μπορεί να διορίσει ως υπάλληλό του και πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους, εφόσον αυτό είναι σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους, έχει τη συνήθη διαμονή του στη Δημοκρατία και πληροί κατά τα λοιπά όλες τις προϋποθέσεις και τα προσόντα που προβλέπονται για μόνιμο διορισμό.

Διευθυντής

9.-(1) Ο Διευθυντής του Πρακτορείου διορίζεται υπό του Υπουργικού Συμβουλίου, λαμβανομένης υπ’ όψιν της εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Πρακτορείου.

(2) Ο Διευθυντής είναι το ανώτατον εκτελεστικόν όργανον του Πρακτορείου, προϊσταται της υπηρεσίας αυτού, μεριμνά διά την εκτέλεσιν των αποφάσεων του Συμβουλίου και ασκεί παν έτερον καθήκον ως ήθελε καθορισθή, υποκείμενος εις τας εκάστοτε διδομένας προς αυτόν οδηγίας του Συμβουλίου.

(3) Το Συμβούλιον δύναται να εξουσιοδοτή τον Διευθυντήν όπως αποφασίζη και ενεργή αντί του Συμβουλίου εφ’ οιουδήποτε θέματος της αρμοδιότητος αυτού, καθ’ ο μέτρον ήθελε τούτο κρίνει αναγκαίον διά την ομαλήν και αποδοτικήν διεξαγωγήν των εργασιών του Πρακτορείου.

(4) Ο Διευθυντής παρίσταται εις τας συνεδριάσεις του Συμβουλίου, εκτός εάν άλλως ήθελεν αποφασισθή υπό του Συμβουλίου:

Νοείται ότι ο Διευθυντής δεν έχει δικαίωμα ψήφου.

Υποχρέωση αναφοράς στην αρμόδια αρχή πράξεων διαφθοράς ή δωροδοκίας

9Α. Υπάλληλος ο οποίος κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, διαπιστώνει ή έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι έχει τελεστεί πράξη διαφθοράς ή δωροδοκίας από άλλο υπάλληλο, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του στο Πρακτορείο, οφείλει να το αναφέρει εγγράφως στο Συμβούλιο, δίδοντας όλα τα αναγκαία στοιχεία προς υποστήριξη του ισχυρισμού του:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος “υπάλληλος” περιλαμβάνει το Διευθυντή και οποιοδήποτε πρόσωπο που  απασχολείται έκτακτα στο Πρακτορείο.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟΝ ΕΞΟΥΣΙΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Εξουσίαι Υπουργού εν σχέσει προς το Πρακτορείον

10. Ο Υπουργός δύναται όπως-

(α) Κατόπιν διαβουλεύσεων μετά του Συμβουλίου, εκδίδη προς το Συμβούλιον οδηγίας γενικής φύσεως ως προς την ενάσκησιν των αρμοδιοτήτων αυτού, αναγκαίας διά το γενικόν συμφέρον της Δημοκρατίας, το δε Συμβούλιον οφείλει να εφαρμόζη πάσαν τοιαύτην οδηγίαν~

(β) ζητή παρά του Συμβουλίου όπως παρέχη εις αυτόν εκθέσεις, λογαριασμούς και οιασδήποτε πληροφορίας σχετιζομένας προς την ιδιοκτησίαν του Πρακτορείου και τας δραστηριότητας του Συμβούλιου, το δε Συμβούλιον υποχρεούται όπως παρέχη εις αυτόν παν ό,τι ο Υπουργός ήθελε ζητήσει βάσει της παρούσης παραγράφου και παρέχει πάντα τα σχετικά βιβλία και έγγραφα και πάσαν ετέραν ευκολίαν προς εξέλεγξιν τούτων.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Προϋπολογισμός του Πρακτορείου

11.-(1) Το Πρακτορείον έχει ίδιον Προϋπολογισμόν καταρτιζόμενον ετησίως υπό του Συμβουλίου και υποκείμενον εις την έγκρισιν του Υπουργικού Συμβουλίου και της Βουλής των Αντιπροσώπων. Ο Προϋπολογισμός καλύπτει το οικονομικόν πρόγραμμα του Πρακτορείου δι’ έκαστον οικονομικόν έτος, το οποίον άρχεται από της 1ης Ιανουαρίου και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου:

Νοείται ότι το πρώτον από της ενάρξεως της λειτουργίας του Πρακτορείου οικονομικόν έτος άρχεται από της ημέρας της τοιαύτης λειτουργίας και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

(2) Ο Υπουργός Οικονομικών δύναται να καθορίζη τον τρόπον καθ’ ον θα καταρτίζηται ο Προϋπολογισμός και θα εμφανίζηται η ανάλυσις των κονδυλίων του πίνακος εσόδων και εξόδων.

Βιβλία, λογαριασμοί και απολογισμός της οικονομικής διαχειρίσεως του Πρακτορείου

12.-(1) Το Πρακτορείον τηρεί κατάλληλα βιβλία και λογαριασμούς επί των δραστηριοτήτων του, ως ήθελεν ορίσει ο Υπουργός Οικονομικών.

(1Α) Το Πρακτορείο τηρεί χωριστούς λογαριασμούς για τις δραστηριότητες που αφορούν στην παροχή της δημόσιας υπηρεσίας ενημέρωσης σχετικά με την Κύπρο και για τις εμπορικές του δραστηριότητες. Η τήρηση λογαριασμών πρέπει, να είναι σύμφωνη με την τρέχουσα εμπορική πρακτική και τις γενικώς αποδεκτές λογιστικές αρχές ώστε να εξασφαλίζεται ότι-

(α) Οι εσωτερικοί λογαριασμοί, που αντιστοιχούν στις διάφορες δραστηριότητες είναι χωριστοί˙

(β) όλες οι δαπάνες και τα έσοδα καταλογίζονται ή κατανέμονται ορθά με βάση αρχές αναλυτικής λογιστικής που θα πρέπει να εφαρμόζονται με συνέπεια και να δικαιολογούνται αντικειμενικά˙ και

(γ) έχουν οριστεί σαφώς οι αρχές της αναλυτικής λογιστικής, με βάση τις οποίες τηρούνται οι χωριστοί λογαριασμοί.

(2) Περί της οικονομικής διαχειρίσεως εκάστου οικονομικού έτους συντάσσεται, μερίμνη του Συμβουλίου, απολογισμός καθ’ ον τρόπον ήθελεν ορίσει ο Υπουργός Οικονομικών.

(3)(α) Οι λογαριασμοί του Πρακτορείου ελέγχονται υπό του Γενικού Ελεγκτού της Δημοκρατίας και  υποβάλλονται εις το Συμβούλιον.

(β) Ο Γενικός Ελεγκτής θα εκδίδει έκθεση, στην οποία θα κάνει αναφορά στην ύπαρξη τυχόν χρηματοοικονομικών ροών μεταξύ των εμπορικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων που αφορούν στην παροχή της δημόσιας υπηρεσίας ενημέρωσης σχετικά με την Κύπρο.

(4) Ευθύς μετά τον έλεγχον των λογαριασμών του Πρακτορείου το Συμβούλιον υποβάλλει τον απολογισμόν οικονομικής διαχειρίσεως ομού μετ’ αντιγράφου της εκθέσεως του Γενικού Ελεγκτού εις το Υπουργικόν Συμβούλιον και την Βουλήν των Αντιπροσώπων δι’ ενημέρωσιν. Ο απολογισμός και η έκθεσις του Γενικού Ελεγκτού να δημοσιεύωνται υπό του Πρακτορείου ως ήθελε καθορίσει το Υπουργικόν Συμβούλιον.

Ταμείον του Πρακτορείου

13.-(1) Το Πρακτορείον έχει χωριστόν Ταμείον εις το οποίον κατατίθενται-

(α) αι συνδρομαί προς το Πρακτορείον~

(β) πάσα επιχορήγησις ή άλλο έσοδον ή ποσόν όπερ ήθελε διατεθή υπέρ του Πρακτορείου ή εισπραχθή υπ’ αυτού~

(γ) το προϊόν της πωλήσεως ειδησεογραφικών δελτίων και άλλων εκδόσεων του Πρακτορείου καθώς και φωτογραφιών~

(δ) παν έτερον έσοδον προερχόμενον εκ των περιουσιακών στοιχείων του Πρακτορείου~ και

(ε) οιαδήποτε Κυβερνητική Χορηγία.

(2) Εκ του Ταμείου του Πρακτορείου καταβάλλονται-

(α) άπαντες οι μισθοί των μελών του προσωπικού του Πρακτορείου και η αποζημίωσις εις τα μέλη του Συμβουλίου~

(β) αι συνδρομαί του Πρακτορείου προς άλλους συναφείς Οργανισμούς~

(γ) το τοκοχρεωλύσιον οιουδήποτε δανείου συναφθέντος υπό του Πρακτορείου~

(δ) εν γένει παν άλλο ποσόν νομίμως οφειλόμενον υπό του Πρακτορείου.

(3) Οιαδήποτε χρήματα του Πρακτορείου μη αμέσως αναγκαία διά τας νομίμους πληρωμάς αυτού δύνανται να επενδυθώσιν εάν και καθ’ ον τρόπον ήθελεν εγκρίνει ο Υπουργός Οικονομικών.

Δάνεια

14.-(1) Τηρουμένων των εκάστοτε εν ισχύι κανόνων περί δημόσιων ή κρατικών ενισχύσεων, το Πρακτορείον δύναται προς προώθησιν των σκοπών του να συνάπτη δάνεια υπό τοιούτους όρους και εκ τοιαύτης πηγής ως ήθελε καθορίσει το Υπουργικόν Συμβούλιον.

(2) Τηρουμένων των εκάστοτε εν ισχύι κανόνων περί δημοσίων ή κρατικών ενισχύσεων, ο Υπουργός Οικονομικών κέκτηται εξουσίαν, κατόπιν αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου, όπως εγγυάται, καθ’ ον τρόπον και υπό τοιούτους όρους ως ήθελε κρίνει εύλογον, την αποπληρωμήν οιουδήποτε δανείου συναπτομένου υπό του Πρακτορείου.

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟΝ ΠΟΙΚΙΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αναγκαστική απαλλοτρίωσις και εκποίησις ιδιοκτησίας

15.-(1) Το Πρακτορείον κέκτηται εξουσίαν όπως αποκτά δι’ αναγκαστικής απαλλοτριώσεως ιδιοκτησίαν προς εξυπηρέτησιν των σκοπών του, επί τη βάσει των διατάξεων του εκάστοτε εν ισχύι περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόμου.

(2) Το Συμβουλίον δεν δύναται να εκποιήση η καθ’ οινδήποτε τρόπον επιβαρύνει ακίνητον ιδιοκτησίαν ανήκουσαν εις το Πρακτορείον άνευ της προηγουμένης εγκρίσεως του Υπουργικού Συμβουλίου.

Απαγόρευσις απαλλοτριώσεως κ.τ.λ., ακινήτου ιδιοκτησίας του Πρακτορείου άνευ εγκρίσεως του Υπουργικού Συμβουλίου

16. Ανεξαρτήτως των διατάξεων οιουδήποτε ετέρου Νόμου, η ακίνητος ιδιοκτησία του Πρακτορείου δεν δύναται να απαλλοτριωθή, υποθηκευθή ή επιβαρυνθή δι’ άλλου εμπραγμάτου δικαιώματος άνευ της προηγουμένης προς τούτο εγκρίσεως του Υπουργικού Συμβουλίου.

Εκπροσώπησις του Πρακτορείου

17. Εν οιαδήποτε δικαστική και/ή κτηματολογική διαδικασία ή οιαδήποτε άλλη διοικητική αρχή το Πρακτορείον εκπροσωπείται υπό του Διευθυντού ή οιουδήποτε ετέρου δεόντως προς τούτο εξουσιοδοτουμένου υπό του Συμβουλίου υπαλλήλου του Πρακτορείου.

Συμβάσεις

18. Άπασαι αι συμβάσεις υπό ή εκ μέρους του Πρακτορείου υπογράφονται υπό του Προέδρου του Συμβουλίου ή προσώπου το οποίον το Συμβούλιον ήθελεν επί τούτω ορίσει.

Δημόσιες ενισχύσεις

19. Τηρουμένων των διατάξεων των περί Ελέγχου των Δημοσίων Ενισχύσεων Νόμων του 2001 έως 2003, το Πρακτορείο δύναται να λαμβάνει δημόσιες ενισχύσεις. Ειδικότερα, το Πρακτορείο δύναται να λαμβάνει δημόσιες ενισχύσεις για τις ανάγκες της παροχής της δημόσιας υπηρεσίας ενημέρωσης σχετικά με την Κύπρο, οι οποίες να μην υπερβαίνουν το συμπληρωματικό κόστος το οποίο προκύπτει από την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας.

Εξουσία του Πρακτορείου προς έκδοσιν Κανονισμών

20.-(1) Τη εγκρίσει του Υπουργικού Συμβουλίου το Συμβούλιον κέκτηται εξουσίαν να εκδίδη Κανονισμους διά την καλυτέραν εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος Νόμου και την άσκησιν των αρμοδιοτήτων αυτού.

(2) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου, με τους οποίους ρυθμίζονται θέματα προσωπικού, περιλαμβανομένων των όρων υπηρεσίας, του Σχεδίου Συντάξεων και Χορηγημάτων για τους υπαλλήλους του Πρακτορείου και τους εξαρτωμένους τους και της αξιολογήσεως του προσωπικού, δυνατό να έχουν αναδρομική ισχύ:

Νοείται ότι Κανονισμοί που θεσπίζονται με αναδρομική ισχύ δε θα εφαρμόζονται για αποφάσεις, πράξεις και/ή παραλείψεις με την έννοια του Αρθρου 146.1 του Συντάγματος σε σχέση με τις οποίες, είτε κατά την ημέρα δημοσιεύσεως των κανονισμών δεν έχει παρέλθει η προθεσμία του Άρθρου 146.3 του Συντάγματος είτε εκκρεμεί αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου είτε σε περίπτωση που θα έχει ήδη εκδοθεί απόφαση για την αίτηση ακυρώσεως, δεν έχει παρέλθει η προθεσμία εφέσεως ή εκκρεμεί έφεση που προσβάλλει την απόφαση.

(3) Κανονισμοί εκδιδόμενοι επί τη βάσει του παρόντος άρθρου κατατίθενται εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων. Εάν εντός τριάκοντα ημερών από της τοιαύτης καταθέσεως η Βουλή των Αντιπροσώπων δι’ αποφάσεως αυτής δεν τροποποιήση ή ακυρώση τους ούτω κατατεθέντας Κανονισμούς εν όλω ή εν μέρει, τότε ούτοι αμέσως μετά την πάροδον της ως άνω προθεσμιας δημοσιεύονται εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας και τίθενται εν ισχύι από της τοιαύτης δημοσιεύσεως. Εν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων εν όλω ή εν μέρει, υπό της Βουλής των Αντιπροσώπων, ούτοι δημοσιεύονται εν τη επισήμω εφημεριδι της Δημοκρατίας, ως ήθελον ούτω τροποποιηθή υπ’ αυτής και τίθενται εν ισχύι από της τοιαύτης δημοσιεύσεως.

Σημείωση
2 του Ν.131(I)/1999 Ειδικές διατάξεις

Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε διατάξεις του βασικού νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων κανονισμών, το Διοικητικό Συμβούλιο του Πρακτορείου μπορεί να διορίσει ως υπάλληλο του και πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας, εφόσον αυτό είναι σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας, έχει τη συνήθη διαμονή του στη Δημοκρατία και πληρεί κατά τα λοιπά όλες τις προϋποθέσεις και τα προσόντα που προβλέπονται για μόνιμο διορισμό.

Σημείωση
2 του Ν.131(I)/1999 Ειδικές διατάξεις

Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε διατάξεις του βασικού νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων κανονισμών, το Διοικητικό Συμβούλιο του Πρακτορείου μπορεί να διορίσει ως υπάλληλο του και πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας, εφόσον αυτό είναι σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας, έχει τη συνήθη διαμονή του στη Δημοκρατία και πληρεί κατά τα λοιπά όλες τις προϋποθέσεις και τα προσόντα που προβλέπονται για μόνιμο διορισμό.

Σημείωση
4 του Ν.27(I)/2009Κατάργηση του Ν.131(I)/1999

Ο περί Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1999 καταργείται.