Διευθυντής

9.-(1) Ο Διευθυντής του Πρακτορείου διορίζεται υπό του Υπουργικού Συμβουλίου, λαμβανομένης υπ’ όψιν της εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Πρακτορείου.

(2) Ο Διευθυντής είναι το ανώτατον εκτελεστικόν όργανον του Πρακτορείου, προϊσταται της υπηρεσίας αυτού, μεριμνά διά την εκτέλεσιν των αποφάσεων του Συμβουλίου και ασκεί παν έτερον καθήκον ως ήθελε καθορισθή, υποκείμενος εις τας εκάστοτε διδομένας προς αυτόν οδηγίας του Συμβουλίου.

(3) Το Συμβούλιον δύναται να εξουσιοδοτή τον Διευθυντήν όπως αποφασίζη και ενεργή αντί του Συμβουλίου εφ’ οιουδήποτε θέματος της αρμοδιότητος αυτού, καθ’ ο μέτρον ήθελε τούτο κρίνει αναγκαίον διά την ομαλήν και αποδοτικήν διεξαγωγήν των εργασιών του Πρακτορείου.

(4) Ο Διευθυντής παρίσταται εις τας συνεδριάσεις του Συμβουλίου, εκτός εάν άλλως ήθελεν αποφασισθή υπό του Συμβουλίου:

Νοείται ότι ο Διευθυντής δεν έχει δικαίωμα ψήφου.