Υποχρέωση αναφοράς στην αρμόδια αρχή πράξεων διαφθοράς ή δωροδοκίας

9Α. Υπάλληλος ο οποίος κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, διαπιστώνει ή έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι έχει τελεστεί πράξη διαφθοράς ή δωροδοκίας από άλλο υπάλληλο, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του στο Πρακτορείο, οφείλει να το αναφέρει εγγράφως στο Συμβούλιο, δίδοντας όλα τα αναγκαία στοιχεία προς υποστήριξη του ισχυρισμού του:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος “υπάλληλος” περιλαμβάνει το Διευθυντή και οποιοδήποτε πρόσωπο που  απασχολείται έκτακτα στο Πρακτορείο.