Εξουσίαι Υπουργού εν σχέσει προς το Πρακτορείον

10. Ο Υπουργός δύναται όπως-

(α) Κατόπιν διαβουλεύσεων μετά του Συμβουλίου, εκδίδη προς το Συμβούλιον οδηγίας γενικής φύσεως ως προς την ενάσκησιν των αρμοδιοτήτων αυτού, αναγκαίας διά το γενικόν συμφέρον της Δημοκρατίας, το δε Συμβούλιον οφείλει να εφαρμόζη πάσαν τοιαύτην οδηγίαν~

(β) ζητή παρά του Συμβουλίου όπως παρέχη εις αυτόν εκθέσεις, λογαριασμούς και οιασδήποτε πληροφορίας σχετιζομένας προς την ιδιοκτησίαν του Πρακτορείου και τας δραστηριότητας του Συμβούλιου, το δε Συμβούλιον υποχρεούται όπως παρέχη εις αυτόν παν ό,τι ο Υπουργός ήθελε ζητήσει βάσει της παρούσης παραγράφου και παρέχει πάντα τα σχετικά βιβλία και έγγραφα και πάσαν ετέραν ευκολίαν προς εξέλεγξιν τούτων.