Προϋπολογισμός του Πρακτορείου

11.-(1) Το Πρακτορείον έχει ίδιον Προϋπολογισμόν καταρτιζόμενον ετησίως υπό του Συμβουλίου και υποκείμενον εις την έγκρισιν του Υπουργικού Συμβουλίου και της Βουλής των Αντιπροσώπων. Ο Προϋπολογισμός καλύπτει το οικονομικόν πρόγραμμα του Πρακτορείου δι’ έκαστον οικονομικόν έτος, το οποίον άρχεται από της 1ης Ιανουαρίου και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου:

Νοείται ότι το πρώτον από της ενάρξεως της λειτουργίας του Πρακτορείου οικονομικόν έτος άρχεται από της ημέρας της τοιαύτης λειτουργίας και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

(2) Ο Υπουργός Οικονομικών δύναται να καθορίζη τον τρόπον καθ’ ον θα καταρτίζηται ο Προϋπολογισμός και θα εμφανίζηται η ανάλυσις των κονδυλίων του πίνακος εσόδων και εξόδων.