Βιβλία, λογαριασμοί και απολογισμός της οικονομικής διαχειρίσεως του Πρακτορείου

12.-(1) Το Πρακτορείον τηρεί κατάλληλα βιβλία και λογαριασμούς επί των δραστηριοτήτων του, ως ήθελεν ορίσει ο Υπουργός Οικονομικών.

(1Α) Το Πρακτορείο τηρεί χωριστούς λογαριασμούς για τις δραστηριότητες που αφορούν στην παροχή της δημόσιας υπηρεσίας ενημέρωσης σχετικά με την Κύπρο και για τις εμπορικές του δραστηριότητες. Η τήρηση λογαριασμών πρέπει, να είναι σύμφωνη με την τρέχουσα εμπορική πρακτική και τις γενικώς αποδεκτές λογιστικές αρχές ώστε να εξασφαλίζεται ότι-

(α) Οι εσωτερικοί λογαριασμοί, που αντιστοιχούν στις διάφορες δραστηριότητες είναι χωριστοί˙

(β) όλες οι δαπάνες και τα έσοδα καταλογίζονται ή κατανέμονται ορθά με βάση αρχές αναλυτικής λογιστικής που θα πρέπει να εφαρμόζονται με συνέπεια και να δικαιολογούνται αντικειμενικά˙ και

(γ) έχουν οριστεί σαφώς οι αρχές της αναλυτικής λογιστικής, με βάση τις οποίες τηρούνται οι χωριστοί λογαριασμοί.

(2) Περί της οικονομικής διαχειρίσεως εκάστου οικονομικού έτους συντάσσεται, μερίμνη του Συμβουλίου, απολογισμός καθ’ ον τρόπον ήθελεν ορίσει ο Υπουργός Οικονομικών.

(3)(α) Οι λογαριασμοί του Πρακτορείου ελέγχονται υπό του Γενικού Ελεγκτού της Δημοκρατίας και  υποβάλλονται εις το Συμβούλιον.

(β) Ο Γενικός Ελεγκτής θα εκδίδει έκθεση, στην οποία θα κάνει αναφορά στην ύπαρξη τυχόν χρηματοοικονομικών ροών μεταξύ των εμπορικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων που αφορούν στην παροχή της δημόσιας υπηρεσίας ενημέρωσης σχετικά με την Κύπρο.

(4) Ευθύς μετά τον έλεγχον των λογαριασμών του Πρακτορείου το Συμβούλιον υποβάλλει τον απολογισμόν οικονομικής διαχειρίσεως ομού μετ’ αντιγράφου της εκθέσεως του Γενικού Ελεγκτού εις το Υπουργικόν Συμβούλιον και την Βουλήν των Αντιπροσώπων δι’ ενημέρωσιν. Ο απολογισμός και η έκθεσις του Γενικού Ελεγκτού να δημοσιεύωνται υπό του Πρακτορείου ως ήθελε καθορίσει το Υπουργικόν Συμβούλιον.