Βιβλία, λογαριασμοί και απολογισμός της οικονομικής διαχειρίσεως του Πρακτορείου

12.-(1) Το Πρακτορείον τηρεί κατάλληλα βιβλία και λογαριασμούς επί των δραστηριοτήτων του, ως ήθελεν ορίσει ο Υπουργός Οικονομικών.

(2) Περί της οικονομικής διαχειρίσεως εκάστου οικονομικού έτους συντάσσεται, μερίμνη του Συμβουλίου, απολογισμός καθ’ ον τρόπον ήθελεν ορίσει ο Υπουργός Οικονομικών.

(3) Οι λογαριασμοί του Πρακτορείου ελέγχονται υπό του Γενικού Ελεγκτού της Δημοκρατίας και υποβάλλονται εις το Συμβούλιον.

(4) Ευθύς μετά τον έλεγχον των λογαριασμών του Πρακτορείου το Συμβούλιον υποβάλλει τον απολογισμόν οικονομικής διαχειρίσεως ομού μετ’ αντιγράφου της εκθέσεως του Γενικού Ελεγκτού εις το Υπουργικόν Συμβούλιον και την Βουλήν των Αντιπροσώπων δι’ ενημέρωσιν. Ο απολογισμός και η έκθεσις του Γενικού Ελεγκτού να δημοσιεύωνται υπό του Πρακτορείου ως ήθελε καθορίσει το Υπουργικόν Συμβούλιον.