Ταμείον του Πρακτορείου

13.-(1) Το Πρακτορείον έχει χωριστόν Ταμείον εις το οποίον κατατίθενται-

(α) αι συνδρομαί προς το Πρακτορείον~

(β) πάσα επιχορήγησις ή άλλο έσοδον ή ποσόν όπερ ήθελε διατεθή υπέρ του Πρακτορείου ή εισπραχθή υπ’ αυτού~

(γ) το προϊόν της πωλήσεως ειδησεογραφικών δελτίων και άλλων εκδόσεων του Πρακτορείου καθώς και φωτογραφιών~

(δ) παν έτερον έσοδον προερχόμενον εκ των περιουσιακών στοιχείων του Πρακτορείου~ και

(ε) οιαδήποτε Κυβερνητική Χορηγία.

(2) Εκ του Ταμείου του Πρακτορείου καταβάλλονται-

(α) άπαντες οι μισθοί των μελών του προσωπικού του Πρακτορείου και η αποζημίωσις εις τα μέλη του Συμβουλίου~

(β) αι συνδρομαί του Πρακτορείου προς άλλους συναφείς Οργανισμούς~

(γ) το τοκοχρεωλύσιον οιουδήποτε δανείου συναφθέντος υπό του Πρακτορείου~

(δ) εν γένει παν άλλο ποσόν νομίμως οφειλόμενον υπό του Πρακτορείου.

(3) Οιαδήποτε χρήματα του Πρακτορείου μη αμέσως αναγκαία διά τας νομίμους πληρωμάς αυτού δύνανται να επενδυθώσιν εάν και καθ’ ον τρόπον ήθελεν εγκρίνει ο Υπουργός Οικονομικών.