Δάνεια

14.-(1) Τηρουμένων των εκάστοτε εν ισχύι κανόνων περί δημόσιων ή κρατικών ενισχύσεων, το Πρακτορείον δύναται προς προώθησιν των σκοπών του να συνάπτη δάνεια υπό τοιούτους όρους και εκ τοιαύτης πηγής ως ήθελε καθορίσει το Υπουργικόν Συμβούλιον.

(2) Τηρουμένων των εκάστοτε εν ισχύι κανόνων περί δημοσίων ή κρατικών ενισχύσεων, ο Υπουργός Οικονομικών κέκτηται εξουσίαν, κατόπιν αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου, όπως εγγυάται, καθ’ ον τρόπον και υπό τοιούτους όρους ως ήθελε κρίνει εύλογον, την αποπληρωμήν οιουδήποτε δανείου συναπτομένου υπό του Πρακτορείου.