Αναγκαστική απαλλοτρίωσις και εκποίησις ιδιοκτησίας

15.-(1) Το Πρακτορείον κέκτηται εξουσίαν όπως αποκτά δι’ αναγκαστικής απαλλοτριώσεως ιδιοκτησίαν προς εξυπηρέτησιν των σκοπών του, επί τη βάσει των διατάξεων του εκάστοτε εν ισχύι περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόμου.

(2) Το Συμβουλίον δεν δύναται να εκποιήση η καθ’ οινδήποτε τρόπον επιβαρύνει ακίνητον ιδιοκτησίαν ανήκουσαν εις το Πρακτορείον άνευ της προηγουμένης εγκρίσεως του Υπουργικού Συμβουλίου.