Απαγόρευσις απαλλοτριώσεως κ.τ.λ., ακινήτου ιδιοκτησίας του Πρακτορείου άνευ εγκρίσεως του Υπουργικού Συμβουλίου

16. Ανεξαρτήτως των διατάξεων οιουδήποτε ετέρου Νόμου, η ακίνητος ιδιοκτησία του Πρακτορείου δεν δύναται να απαλλοτριωθή, υποθηκευθή ή επιβαρυνθή δι’ άλλου εμπραγμάτου δικαιώματος άνευ της προηγουμένης προς τούτο εγκρίσεως του Υπουργικού Συμβουλίου.