Εκπροσώπησις του Πρακτορείου

17. Εν οιαδήποτε δικαστική και/ή κτηματολογική διαδικασία ή οιαδήποτε άλλη διοικητική αρχή το Πρακτορείον εκπροσωπείται υπό του Διευθυντού ή οιουδήποτε ετέρου δεόντως προς τούτο εξουσιοδοτουμένου υπό του Συμβουλίου υπαλλήλου του Πρακτορείου.