Συμβάσεις

18. Άπασαι αι συμβάσεις υπό ή εκ μέρους του Πρακτορείου υπογράφονται υπό του Προέδρου του Συμβουλίου ή προσώπου το οποίον το Συμβούλιον ήθελεν επί τούτω ορίσει.