Δημόσιες ενισχύσεις

19. Τηρουμένων των διατάξεων των περί Ελέγχου των Δημοσίων Ενισχύσεων Νόμων του 2001 έως 2003, το Πρακτορείο δύναται να λαμβάνει δημόσιες ενισχύσεις. Ειδικότερα, το Πρακτορείο δύναται να λαμβάνει δημόσιες ενισχύσεις για τις ανάγκες της παροχής της δημόσιας υπηρεσίας ενημέρωσης σχετικά με την Κύπρο, οι οποίες να μην υπερβαίνουν το συμπληρωματικό κόστος το οποίο προκύπτει από την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας.