Φορολογικαί απαλλαγαί

19. Το Πρακτορείον απαλλάττεται-

(α) της πληρωμής οιωνδήποτε τελών ή δασμών καταβλητέων επί τη βάσει της εκάστοτε ισχυούσης τελωνειακής νομοθεσίας επί οιωνδήποτε αντικειμένων ή υλικών εισαγομένων υπό ή εκ μέρους του Πρακτορείου διά τους σκοπούς αυτού·

(β) της πληρωμής οιωνδήποτε τελών χαρτοσήμου καταβλητέων επί τη βάσει της εκάστοτε ισχυούσης νομοθεσίας περί Χαρτοσήμων·

(γ) της πληρωμής οιουδήποτε φόρου επί του εισοδήματος του Πρακτορείου καταβλητέου επί τη βάσει της εκάστοτε ισχυούσης περί Φόρου Εισοδήματος νομοθεσίας.