Εξουσία του Πρακτορείου προς έκδοσιν Κανονισμών

20.-(1) Τη εγκρίσει του Υπουργικού Συμβουλίου το Συμβούλιον κέκτηται εξουσίαν να εκδίδη Κανονισμους διά την καλυτέραν εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος Νόμου και την άσκησιν των αρμοδιοτήτων αυτού.

(2) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου, με τους οποίους ρυθμίζονται θέματα προσωπικού, περιλαμβανομένων των όρων υπηρεσίας, του Σχεδίου Συντάξεων και Χορηγημάτων για τους υπαλλήλους του Πρακτορείου και τους εξαρτωμένους τους και της αξιολογήσεως του προσωπικού, δυνατό να έχουν αναδρομική ισχύ:

Νοείται ότι Κανονισμοί που θεσπίζονται με αναδρομική ισχύ δε θα εφαρμόζονται για αποφάσεις, πράξεις και/ή παραλείψεις με την έννοια του Αρθρου 146.1 του Συντάγματος σε σχέση με τις οποίες, είτε κατά την ημέρα δημοσιεύσεως των κανονισμών δεν έχει παρέλθει η προθεσμία του Άρθρου 146.3 του Συντάγματος είτε εκκρεμεί αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου είτε σε περίπτωση που θα έχει ήδη εκδοθεί απόφαση για την αίτηση ακυρώσεως, δεν έχει παρέλθει η προθεσμία εφέσεως ή εκκρεμεί έφεση που προσβάλλει την απόφαση.

(3) Κανονισμοί εκδιδόμενοι επί τη βάσει του παρόντος άρθρου κατατίθενται εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων. Εάν εντός τριάκοντα ημερών από της τοιαύτης καταθέσεως η Βουλή των Αντιπροσώπων δι’ αποφάσεως αυτής δεν τροποποιήση ή ακυρώση τους ούτω κατατεθέντας Κανονισμούς εν όλω ή εν μέρει, τότε ούτοι αμέσως μετά την πάροδον της ως άνω προθεσμιας δημοσιεύονται εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας και τίθενται εν ισχύι από της τοιαύτης δημοσιεύσεως. Εν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων εν όλω ή εν μέρει, υπό της Βουλής των Αντιπροσώπων, ούτοι δημοσιεύονται εν τη επισήμω εφημεριδι της Δημοκρατίας, ως ήθελον ούτω τροποποιηθή υπ’ αυτής και τίθενται εν ισχύι από της τοιαύτης δημοσιεύσεως.