Σημείωση
2 του Ν.131(I)/1999 Ειδικές διατάξεις

Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε διατάξεις του βασικού νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων κανονισμών, το Διοικητικό Συμβούλιο του Πρακτορείου μπορεί να διορίσει ως υπάλληλο του και πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας, εφόσον αυτό είναι σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας, έχει τη συνήθη διαμονή του στη Δημοκρατία και πληρεί κατά τα λοιπά όλες τις προϋποθέσεις και τα προσόντα που προβλέπονται για μόνιμο διορισμό.