Καθίδρυσις Πρακτορείου

3. Καθιδρύεται διά του παρόντος Νόμου πρακτορείον ειδήσεων υπό την επωνυμίαν “Κυπριακόν Πρακτορείον Ειδήσεων” το οποίον αποτελεί νομικόν πρόσωπον κεκτημένον απάσας τας ιδιότητας νομικού προσώπου και διέπεται υπό του παρόντος Νόμου.