Αποστολή του Πρακτορείου

4. Αποστολή του Πρακτορείου είναι, τηρουμένων των εις το άρθρον 6 αναγραφόμενων θεμελιωδών αρχών, όπως παρέχει τη δημόσια υπηρεσία ενημέρωσης σχετικά με την Κύπρο και όπως επιδίδεται σε άλλες εμπορικές δραστηριότητες εντός των πλαισίων που καθορίζει το άρθρο 5, εφόσον αυτές δεν επηρεάζουν την παροχή από αυτό της προαναφερθείσας δημόσιας υπηρεσίας ενημέρωσης.