Σκοπός του Πρακτορείου

4. Σκοπός του Πρακτορείου είναι, τηρουμένων των εις το άρθρον 6 αναγραφομένων θεμελιωδών αρχών, όπως συλλέγη πληροφορίας και στοιχεία διά σύνταξιν και μετάδοσιν ειδήσεων κατά τρόπον αντικειμενικόν.