Αρμοδιότητες του Πρακτορείου

5. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου και προς πραγμάτωσιν του σκοπού αυτού το Πρακτορείον-

(α) συλλέγει εν τη Δημοκρατία και εκτός αυτής πληροφορίας και στοιχεία διά αντικειμενικήν σύνταξιν ειδήσεων˙

(β) θέτει έναντι λογικής αμοιβής ή και άνευ αμοιβής εάν ούτως ήθελεν αποφασισθή υπό του Διοικητικού Συμβουλίου τας ειδήσεις ταύτας εις την διάθεσιν όλων εκείνων οι οποίοι θα ήθελον να τας χρησιμοποιήσουν˙

(γ) μεταδίδει και εκδίδει στη Δημοκρατία και εκτός αυτής ειδησεογραφικά και πληροφοριακά δελτία, φωτογραφίες, άρθρα, αναλύσεις, πίνακες και παραστάσεις, ηχογραφημένες ή οπτικογραφημένες ανταποκρίσεις και, γενικά, ειδήσεις με κάθε μέσο που ενδέχεται να επικρατήσει στη δημοσιογραφική κάλυψη και μετάδοση με την εξέλιξη της τεχνολογίας˙ και

(δ) συνάπτει συμφωνίας συνεργασίας μετ’ άλλων Πρακτορείων ή συναφών οργανισμών˙

(ε) προκηρύσσει διαγωνισμούς και απονέμει βραβεία.