Αρμοδιότητες του Πρακτορείου

5. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου και προς πραγμάτωσιν του σκοπού αυτού το Πρακτορείον-

(α) συλλέγει εν τη Δημοκρατία και εκτός αυτής πληροφορίας και στοιχεία διά αντικειμενικήν σύνταξιν ειδήσεων·

(β) θέτει έναντι αμοιβής ή και άνευ αμοιβής εάν ούτως ήθελεν αποφασισθή υπό του Διοικητικού Συμβουλίου τας ειδήσεις ταύτας εις την διάθεσιν όλων εκείνων οι οποίοι θα ήθελον να τας χρησιμοποιήσουν·

(γ) μεταδίδει εν τη Δημοκρατία και εκτός αυτής ειδησεογραφικά δελτία και φωτογραφίας και εκδίδει πληροφοριακά δελτία· και

(δ) συνάπτει συμφωνίας συνεργασίας μετ’ άλλων Πρακτορείων ή συναφών οργανισμών.