Θεμελιώδεις αρχαί

6. Αι λειτουργίαι του Πρακτορείου διέπονται υπό των ακολούθων θεμελιωδών αρχών:

(α) Το Πρακτορείον είναι ανεξάρτητος, αυτόνομος και αδέσμευτος οργανισμός, ο οποίος λειτουργεί εντός των πλαισίων της Κυπριακής Νομοθεσίας της αφορώσης εις τον Τύπον.

(β) Εν ουδεμιά περιπτώσει επηρεάζεται ή δέχεται επιδράσεις αι οποίαι είναι ενδεχόμενον να θέτουν υπό αμφισβήτησιν την πληρότητα, ακρίβειαν ή αντικειμενικότητα των ειδήσεων τας οποίας μεταδίδει.

(γ) Εν ουδεμία περιπτώσει δύναται να τεθή υπό τον έλεγχον ή να προάγη ή να εξυπηρετή τα συμφέροντα οιασδήποτε πολιτικής, κομματικής, οικονομικής ή άλλης ομάδος.

(δ) Το Πρακτορείον οφείλει εντός των οικονομικών αυτού δυνατοτήτων να αποκτήση τα κατάλληλα μέσα και να αναπτύξη την οργάνωσιν και λειτουργίαν αυτού με στόχον να προσφέρη εις τους συνδρομητάς αυτού, συνεχώς και αδιαλείπτως, ειδήσεις πλήρεις, ακριβείς, αμερολήπτους και εγκύρους.

(ε) Το Πρακτορείον οφείλει επίσης να καλύπτη κατά τρόπον ισορροπημένον αξιόλογα γεγονότα και δραστηριότητας σχετιζομένας με την Κύπρον.

(στ) Εντός των οικονομικών αυτού δυνατοτήτων δέον όπως αποκτήση τα αναγκαία γραφεία και άλλας υποδομάς αι οποίαι θα είναι απαραίτητοι διά την λειτουργίαν αυτού, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς και πωλήσεως ακινήτου περιουσίας.