Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων Νόμος του 1989.