Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι Νόμω εκτός εάν εκ του κειμένου προκύπτη διάφορος έννοια-

“Αντιπρόεδρος” σημαίνει το πρόσωπον το εκλεγόμενον ως Αντιπρόεδρος δυνάμει του άρθρου 7 εδάφιον (6)˙

“Διευθυντής” σημαίνει το πρόσωπον το διοριζόμενον διά τον σκοπόν αυτόν συμφώνως προς το άρθρον 9 εδάφιον (1)˙

“δημόσια υπηρεσία ενημέρωσης σχετικά με την Κύπρο” σημαίνει τη συνεχή και με πληρότητα, ακρίβεια και αντικειμενικότητα ενημέρωση της κοινής γνώμης στην Κύπρο και στο εξωτερικό για ότι αφορά ή επηρεάζει ή ενδιαφέρει την Κύπρο, με σκοπό την εξυπηρέτηση των δημοκρατικών, κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών των Κυπρίων και των ξένων που διαμένουν στην Κύπρο, των αποδήμων Κυπρίων και κάθε ενδιαφερόμενου διεθνούς ή εθνικού πρακτορείου ειδήσεων ή ξένου δημοσιογραφικού οργανισμού˙

“Μέλος” σημαίνει μέλος του Συμβουλίου διοριζόμενον ή υποδεικνυόμενον συμφώνως προς το άρθρον 7 εδάφιον (1)˙

“Πρακτορείον” σημαίνει το Κυπριακόν Πρακτορείον Ειδήσεων το καθιδρυόμενον υπό του άρθρου 3˙

“Πρόεδρος” σημαίνει τον Πρόεδρον του Συμβουλίου τον διοριζόμενον συμφώνως προς το άρθρον 7 εδάφιον (1)˙

“Συμβούλιον” σημαίνει το υπό του άρθρου 7 εδάφιον (1) ιδρυόμενον Διοικητικόν Συμβούλιον του Πρακτορείου˙

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργόν Εσωτερικών.