Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι Νόμω εκτός εάν εκ του κειμένου προκύπτη διάφορος έννοια-

“Αντιπρόεδρος” σημαίνει το πρόσωπον το εκλεγόμενον ως Αντιπρόεδρος δυνάμει του άρθρου 7 εδάφιον (6)~

“Διευθυντής” σημαίνει το πρόσωπον το διοριζόμενον διά τον σκοπόν αυτόν συμφώνως προς το άρθρον 9 εδάφιον (1)~

“Μέλος” σημαίνει μέλος του Συμβουλίου διοριζόμενον ή υποδεικνυόμενον συμφώνως προς το άρθρον 7 εδάφιον (1) ~

“Πρακτορείον” σημαίνει το Κυπριακόν Πρακτορείον Ειδήσεων το καθιδρυόμενον υπό του άρθρου 3~

“Πρόεδρος” σημαίνει τον Πρόεδρον του Συμβουλίου τον διοριζόμενον συμφώνως προς το άρθρον 7 εδάφιον (1) ~

“Συμβούλιον” σημαίνει το υπό του άρθρου 7 εδάφιον (1) ιδρυόμενον Διοικητικόν Συμβούλιον του Πρακτορείου~

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργόν Εσωτερικών.