Προσωπικόν του Πρακτορείου

8.-(1) Το Πρακτορείον έχει ίδιον γραφείον και υπηρεσίαν αναγκαίαν διά την προώθησιν των σκοπών του.

(2) Εις την υπηρεσίαν του Πρακτορείου διορίζονται εις Διευθυντής και το απαραίτητον διά τας ανάγκας αυτής προσωπικόν.

(3) Ο Διευθυντής διορίζεται συμφώνως προς το εδάφιον (1) του άρθρου 9 και οι υπάλληλοι του Πρακτορείου διορίζονται υπό του Συμβουλίου και υπόκεινται εις τον διοικητικόν και πειθαρχικόν έλεγχον του Συμβουλίου.

(4) Η διάρθρωσις της υπηρεσίας του Πρακτορείου, οι όροι υπηρεσίας του προσωπικού, τα ωφελήματα αφυπηρετήσεως αυτού, ο πειθαρχικός κώδιξ και η άσκησις πειθαρχικής εξουσίας θέλουσι καθορισθή δυνάμει κανονισμών συμφώνως προς το άρθρον 20 του παρόντος Νόμου.

(5) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (4), θέση που συνεπάγεται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του Πρακτορείου καθορίζεται ως τέτοια με Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(6) Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε διατάξεις του Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων κανονισμών, το Συμβούλιο μπορεί να διορίσει ως υπάλληλό του και πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους, εφόσον αυτό είναι σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους, έχει τη συνήθη διαμονή του στη Δημοκρατία και πληροί κατά τα λοιπά όλες τις προϋποθέσεις και τα προσόντα που προβλέπονται για μόνιμο διορισμό.