Προσωπικόν του Πρακτορείου

8.-(1) Το Πρακτορείον έχει ίδιον γραφείον και υπηρεσίαν αναγκαίαν διά την προώθησιν των σκοπών του.

(2) Εις την υπηρεσίαν του Πρακτορείου διορίζονται εις Διευθυντής και το απαραίτητον διά τας ανάγκας αυτής προσωπικόν.

(3) Ο Διευθυντής διορίζεται συμφώνως προς το εδάφιον (1) του άρθρου 9 και οι υπάλληλοι του Πρακτορείου διορίζονται υπό του Συμβουλίου και υπόκεινται εις τον διοικητικόν και πειθαρχικόν έλεγχον του Συμβουλίου.

(4) Η διάρθρωσις της υπηρεσίας του Πρακτορείου, οι όροι υπηρεσίας του προσωπικού, τα ωφελήματα αφυπηρετήσεως αυτού, ο πειθαρχικός κώδιξ και η άσκησις πειθαρχικής εξουσίας θέλουσι καθορισθή δυνάμει κανονισμών συμφώνως προς το άρθρον 20 του παρόντος Νόμου.