Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εγγραφής Τεχνολόγων Ακτινολόγων και Τεχνολόγων Ακτινοθεραπευτών Νόμος του 2011.

ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

«εγγεγραμμένος τεχνολόγος ακτινολόγος» σημαίνει τεχνολόγο ακτινολόγο που είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο·

«εγγεγραμμένος τεχνολόγος ακτινοθεραπευτής» σημαίνει τεχνολόγο ακτινοθεραπευτή που είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο·

«Έφορος» σημαίνει το πρόσωπο που διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου·

«κράτος μέλος» σημαίνει το κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλο συμβαλλόμενο μέρος στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και την Ελβετία·

«μέλος της οικογένειας» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και των Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία Νόμου του 2007·

«Μητρώο» σημαίνει το Μητρώο Εγγεγραμμένων Τεχνολόγων Ακτινολόγων και Τεχνολόγων Ακτινοθεραπευτών που τηρείται δυνάμει του άρθρου 6·

«πολίτης κράτους μέλους» σημαίνει πολίτη της Ένωσης, όπως ερμηνεύεται στο άρθρο 2 του περί του Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και των Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία Νόμου του 2007·

«Πρόεδρος» σημαίνει τον πρόεδρο του Συμβουλίου·

«Σύλλογος» σημαίνει τον Παγκύπριο Σύλλογο Εγγεγραμμένων Τεχνολόγων Ακτινολόγων και Τεχνολόγων Ακτινοθεραπευτών που καθιδρύεται δυνάμει του άρθρου 18·

«Συμβούλιο» σημαίνει το Συμβούλιο Εγγραφής Τεχνολόγων Ακτινολόγων και Τεχνολόγων Ακτινοθεραπευτών, το οποίο καθιδρύεται δυνάμει του άρθρου 3·

«Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο» σημαίνει τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο που υπογράφηκε στο Οπόρτο στις 2 Μαΐου 1992, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Υγείας.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
Συμβούλιο

3.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, καθιδρύεται Συμβούλιο Εγγραφής Τεχνολόγων Ακτινολόγων και Τεχνολόγων Ακτινοθεραπευτών, το οποίο είναι αρμόδιο για την εγγραφή τεχνολόγων ακτινολόγων και τεχνολόγων ακτινοθεραπευτών, καθώς και για την χορήγηση άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος της διαγνωστικής και θεραπευτικής ακτινοτεχνολογίας (ακτινογραφίας) και την άσκηση οποιωνδήποτε άλλων εξουσιών και αρμοδιοτήτων χορηγούνται σ’ αυτό δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Το Συμβούλιο, εξαιρουμένης της πρώτης συγκρότησής του, αποτελείται από τα ακόλουθα πρόσωπα:

(α) Tρεις (3) εγγεγραμμένους τεχνολόγους ακτινολόγους και τεχνολόγους ακτινοθεραπευτές που κατέχουν θέση στη δημόσια υπηρεσία της Δημοκρατίας και ασκούν το επάγγελμα του τεχνολόγου ακτινολόγου ή τεχνολόγου ακτινοθεραπευτή για πέντε (5) τουλάχιστον χρόνια, δύο (2) εκ των οποίων είναι τεχνολόγοι ακτινολόγοι και ένας (1) τεχνολόγος ακτινοθεραπευτής και

(β) τέσσερις (4) εγγεγραμμένους τεχνολόγους ακτινολόγους ή εγγεγραμμένους τεχνολόγους ακτινοθεραπευτές, ανεξαρτήτως ειδικότητας, οι οποίοι ασκούν το επάγγελμα του τεχνολόγου ακτινολόγου ή τεχνολόγου ακτινοθεραπευτή για πέντε (5) τουλάχιστον χρόνια και υποδεικνύονται στο Υπουργικό Συμβούλιο για το σκοπό αυτό, αφού εκλεγούν από τη γενική συνέλευση του Συλλόγου, ένας (1) εκ των οποίων είναι τεχνολόγος ακτινοθεραπευτής:

Νοείται ότι επί του συνόλου των τεσσάρων (4) οι δυο (2) τουλάχιστον δεν προέρχονται από το δημόσιο τομέα.

(3) Τα μέλη του Συμβουλίου διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο ύστερα από πρόταση του Υπουργού για περίοδο τριών (3) ετών.

(4) Ο πρόεδρος και ο αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου εκλέγονται από τα μέλη του Συμβουλίου.

(5) Τα μέλη του Συμβουλίου τα οποία δεν ανήκουν στη δημόσια υπηρεσία της Δημοκρατίας δύνανται να παραιτηθούν από τη θέση τους με την υποβολή γραπτής παραίτησης προς τον Υπουργό.

(6) (α) Ο Πρόεδρος συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου όποτε το κρίνει σκόπιμο ή υποχρεωτικά μετά από αίτημα τριών (3) μελών του Συμβουλίου και μεριμνά για την τήρηση των πρακτικών.

(β) Το περιεχόμενο όλων των συνεδριάσεων του Συμβουλίου είναι εμπιστευτικό και τα μέλη αυτού υποχρεούνται σε εχεμύθεια.

(7) Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου από συνεδρίαση του Συμβουλίου, καθήκοντα προέδρου ασκεί ο αναπληρωτής πρόεδρος.

(8) Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής πρόεδρος και άλλα τέσσερα (4) μέλη του Συμβουλίου αποτελούν απαρτία.

(9) Το Συμβούλιο αποφασίζει με πλειοψηφία των παρόντων μελών του, σε περίπτωση δε ισοψηφίας ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων της συνεδρίασης έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

(10) Σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου ή άλλου μέλους του Συμβουλίου, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, τηρουμένης της προβλεπόμενης από το εδάφιο (2) σύνθεσης του Συμβουλίου, να διορίσει άλλο πρόσωπο, για να ενεργεί ως Πρόεδρος ή ως μέλος του Συμβουλίου, ανάλογα με την περίπτωση, για όσο χρόνο διαρκεί η απουσία αυτή ή το κώλυμα.

(11) Δεν επηρεάζεται η νόμιμη συγκρότηση του Συμβουλίου από την ύπαρξη κενής θέσης του, εφόσον ο αριθμός των μελών που έχουν εναπομείνει δεν είναι μικρότερος των πέντε (5).

(12) Αν μέλος του Συμβουλίου απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις (3) συνεχόμενες συνεδριάσεις, το Συμβούλιο δύναται να ζητήσει από τον Υπουργό να υποβάλει πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο για αντικατάσταση του εν λόγω μέλους.

(13) Το Συμβούλιο ρυθμίζει με εσωτερικούς κανονισμούς τη λειτουργία του και τη διαδικασία που ακολουθείται κατά τις συνεδριάσεις του.

(14) Το Συμβούλιο καθορίζει τα τέλη για εγγραφή στο Μητρώο, τα οποία εγκρίνονται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Πρώτη συγκρότηση του Συμβουλίου

4.- (1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), το Συμβούλιο συγκροτείται μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.

(2) Για την πρώτη συγκρότηση του Συμβουλίου, πρόσωπα, που διορίζονται με βάση την παράγραφο (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 3, επιλέγονται από το Υπουργό μεταξύ των προσώπων που κατέχουν θέση στη δημόσια υπηρεσία της Δημοκρατίας και κατά την κρίση του πληρούν τα προσόντα για εγγραφή στο Μητρώο:

Νοείται ότι τα πρόσωπα που διορίζονται δυνάμει του παρόντος εδαφίου κατέχουν το αξίωμά τους, μέχρις ότου καταστεί δυνατός ο διορισμός των προσώπων που υποδεικνύονται από το Σύλλογο.

Διορισμός Εφόρου

5. Το Υπουργικό Συμβούλιο ορίζει τον Έφορο μέσα σε τρεις (3) μήνες από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.

Μητρώο Εγγεγραμμένων Τεχνολόγων Ακτινολόγων και Τεχνολόγων Ακτινοθεραπευτών

6.- (1) Ο Έφορος έχει καθήκον, μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, να καταρτίσει και μετέπειτα να τηρεί Μητρώο Εγγεγραμμένων Τεχνολόγων Ακτινολόγων και Τεχνολόγων Ακτινοθεραπευτών, στο οποίο καταχωρούνται το όνομα, η διεύθυνση, και τα προσόντα κάθε προσώπου που δικαιούται να εγγραφεί σ’αυτό μαζί με οποιαδήποτε άλλα στοιχεία το Συμβούλιο κρίνει αναγκαία.

(2) Ο Έφορος τηρεί ενημερωμένο το Μητρώο και διενεργεί σ’ αυτό τις αναγκαίες μεταβολές αναφορικά με τη διεύθυνση ή τα προσόντα ή οποιαδήποτε άλλα στοιχεία των εγγεγραμμένων σ’ αυτό προσώπων και αφαιρεί από το Μητρώο το όνομα κάθε προσώπου το οποίο απεβίωσε ή έπαυσε να κατέχει τα προσόντα ή του οποίου το όνομα διαγράφηκε από το Μητρώο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(3) (α) Αντίγραφο του ενημερωμένου Μητρώου, που φέρει την υπογραφή του Εφόρου, δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας μέσα σε ένα (1) χρόνο από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου και μετέπειτα κατά τον Ιανουάριο κάθε χρόνου.

(β) Η δημοσίευση του αντιγράφου του Μητρώου αποτελεί εκ πρώτης όψεως απόδειξη ότι τα κατονομαζόμενα σε αυτό πρόσωπα είναι εγγεγραμμένοι τεχνολόγοι ακτινολόγοι ή εγγεγραμμένοι τεχνολόγοι ακτινοθεραπευτές και η απουσία του ονόματος οποιουδήποτε προσώπου από το εν λόγω Μητρώο αποτελεί εκ πρώτης όψεως απόδειξη ότι το πρόσωπο αυτό δεν είναι εγγεγραμμένος τεχνολόγος ακτινολόγος ή εγγεγραμμένος τεχνολόγος ακτινοθεραπευτής δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Προσόντα για εγγραφή στο Μητρώο

7.- (1) Οποιοδήποτε πρόσωπο δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο με την καταβολή του καθορισμένου τέλους, αν ικανοποιεί το Συμβούλιο ότι -

(α) (i) είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας και έχει τη συνήθη διαμονή του στη Δημοκρατία ή

(ii) είναι πολίτης κράτους μέλους ή μέλος της οικογένειάς του και έχει δικαίωμα διαμονής στη Δημοκρατία, όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 του περί του Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και των Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία Νόμου του 2007, και είναι εγγεγραμμένος στο Αρχείο Πληθυσμού, σύμφωνα με το άρθρο 10 του περί του Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και των Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία Νόμου του 2007·

(β) κατέχει πιστοποιητικό υγείας από μέλος του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου·

(γ) έχει συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας του·

(δ) δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα το οποίο ενέχει ηθική αισχρότητα ή έλλειψη τιμιότητας·

(ε) είναι κάτοχος πτυχίου πανεπιστημίου ή ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος ανάλογου επιπέδου, τριετούς τουλάχιστον κύκλου φοίτησης, στην ακτινοτεχνολογία ή ραδιολογία-ακτινολογία ή ακτινοδιαγνωστική ακτινογραφία ή ακτινοθεραπευτική ακτινογραφία ή ακτινοθεραπεία, αναγνωρισμένο από τη χώρα απόκτησής του και το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών.

(2) Ανεξαρτήτως των διατάξεων της παραγράφου (ε) του εδαφίου (1), πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση για εγγραφή εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο με την καταβολή του καθορισμένου τέλους αν:

(α) Κατέχει δίπλωμα διετούς κύκλου σπουδών και αποδεδειγμένα ασκεί το επάγγελμα του τεχνολόγου ακτινολόγου ή του τεχνολόγου ακτινοθεραπευτή στη Δημοκρατία, ευρισκόμενος σε πλήρη απασχόληση για δύο (2) από τα τελευταία τέσσερα (4) χρόνια ή σε μερική απασχόληση για έξι (6) από τα τελευταία δέκα (10) χρόνια, και προσκομίσει στο Συμβούλιο -

(i) πιστοποιημένα αντίγραφα διπλώματος και άλλων προσόντων στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα·

(ii) βεβαίωση από τον εργοδότη ή το διευθυντή της υπηρεσίας όπου εργοδοτείται ως προς την απασχόληση, τη χρονική περίοδο αυτής της απασχόλησης και το καθεστώς της απασχόλησης·

(iii) βεβαίωση από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων για εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων τη σχετική χρονική περίοδο για την οποία ο αιτούμενος δηλώνει ότι εργαζόταν ως τεχνολόγος ακτινολόγος ή τεχνολόγος ακτινοθεραπευτής.

(β)(i) Κατέχει δίπλωμα διετούς κύκλου σπουδών και αποδεδειγμένα ασκεί το επάγγελμα του τεχνολόγου ακτινολόγου ή του ακτινολόγου ακτινοθεραπευτή στη Δημοκρατία, ευρισκόμενος σε πλήρη απασχόληση για διάστημα μικρότερο του ενός (1) χρόνου από τα τελευταία τέσσερα χρόνια (4) ή σε μερική απασχόληση για διάστημα μικρότερο των έξι (6) χρόνων από τα τελευταία δέκα (10) χρόνια, και προσκομίσει στο Συμβούλιο -

(αα) πιστοποιημένα αντίγραφα διπλώματος και άλλων προσόντων στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα·

(ββ) βεβαίωση από τον εργοδότη ή το διευθυντή της υπηρεσίας όπου εργοδοτείται ως προς την απασχόληση, τη χρονική περίοδο αυτής της απασχόλησης και το καθεστώς απασχόλησης·

(γγ) βεβαίωση από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων για εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων τη σχετική χρονική περίοδο για την οποία ο αιτούμενος δηλώνει ότι εργαζόταν ως τεχνολόγος ακτινολόγος ή τεχνολόγος ακτινοθεραπευτής.

(ii) Το Συμβούλιο έχει δικαίωμα να ζητήσει από το πρόσωπο αυτό κλινική άσκηση μέχρι και έξι (6) μήνες σε κρατικό ή ιδιωτικό ιατρικό κέντρο.

(γ) (i) Δεν κατέχει οποιοδήποτε ακαδημαϊκό προσόν αλλά αποδεδειγμένα ασκεί το επάγγελμα του τεχνολόγου ακτινολόγου ή του τεχνολόγου ακτινοθεραπευτή στη Δημοκρατία, ευρισκόμενος σε πλήρη απασχόληση για οκτώ (8) από τα τελευταία δώδεκα (12) χρόνια ή μερική απασχόληση για δέκα (10) από τα τελευταία δώδεκα (12) χρόνια και προσκομίσει στο Συμβούλιο -

(αα) πιστοποιημένα αντίγραφα διπλώματος και άλλων προσόντων στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα·

(ββ) βεβαίωση από τον εργοδότη ή το διευθυντή της υπηρεσίας όπου εργοδοτείται ως προς την απασχόληση, την χρονική περίοδο αυτής της απασχόλησης και το καθεστώς απασχόλησης·

(γγ) βεβαίωση από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων για εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων τη σχετική χρονική περίοδο για την οποία ο αιτούμενος δηλώνει ότι εργαζόταν ως τεχνολόγος ακτινολόγος ή τεχνολόγος ακτινοθεραπευτής.

(ii) Το Συμβούλιο έχει δικαίωμα να ζητήσει από το πρόσωπο αυτό κλινική άσκηση μέχρι και έξι (6) μήνες σε κρατικό ή ιδιωτικό ιατρικό κέντρο.

(3) Για την εγγραφή πολιτών κρατών μελών στο Μητρώο οι διατάξεις του εδαφίου (1) εφαρμόζονται σ’ αυτούς τηρουμένων των διατάξεων του περί Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου του 2008.

(4) Ανεξαρτήτως των διατάξεων της παραγράφου (α) του εδαφίου (1), το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με εισήγηση του Συμβουλίου, να επιτρέψει την εγγραφή στο Μητρώο προσώπου το οποίο, αν και δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους ή σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας ή μέλος της οικογένειας πολίτη κράτους μέλους, κατέχει τα υπόλοιπα προσόντα, τα οποία αναφέρονται στο εδάφιο (1), για τέτοια περίοδο, όπως το Υπουργικό Συμβούλιο καθορίζει σε κάθε περίπτωση.

Διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο

8.- (1) Οι αιτήσεις για εγγραφή στο Μητρώο υποβάλλονται στον Έφορο σύμφωνα με τον τύπο που εκτίθεται στο Παράρτημα, μαζί με τα απαραίτητα έγγραφα, όπως αυτά θα καθορίζονται στις αιτήσεις, και το καθορισμένο από το Συμβούλιο τέλος.

(2) Το Συμβούλιο ενημερώνει σε εύλογο χρόνο τον αιτητή για την παραλαβή της αίτησης και εξετάζει και αποφασίζει για την αίτηση το ταχύτερο δυνατό και κατά το δυνατό σε διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες από την υποβολή της:

Νοείται ότι σε περίπτωση που υπάρχει καθυστέρηση της εξέτασης της αίτησης από το Συμβούλιο για λόγους απρόβλεπτων συνθηκών ή άλλων αιτιολογημένων καταστάσεων ο αιτητής ενημερώνεται ανάλογα αλλά δε θεωρείται ότι αποκτά από την καθυστέρηση αυτή δικαίωμα αυτόματης εγγραφής στο Μητρώο.

(3) Ο Έφορος εκτελεί τις αποφάσεις του Συμβουλίου και εγγράφει στο Μητρώο κάθε αιτητή ο οποίος ικανοποίησε το Συμβούλιο ότι κατέχει τα προσόντα που καθορίζονται από το άρθρο 7 και με την καταβολή του καθορισμένου τέλους εγγραφής εκδίδει σ’ αυτόν πιστοποιητικό εγγραφής, σύμφωνα με τον καθορισμένο από το Συμβούλιο τύπο.

(4) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο, το τέλος που καταβλήθηκε θεωρείται ως δαπάνη για την εξέταση της αίτησης και το Συμβούλιο συντάσσει αιτιολογημένη απόφαση και την επιδίδει στον ενδιαφερόμενο, ο οποίος δικαιούται να ζητήσει επανεξέταση της αίτησής του υποβάλλοντας ενώπιον του Συμβουλίου τις παραστάσεις του εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απορριπτικής απόφασης σ’ αυτόν, στην περίπτωση αυτή δε το Συμβούλιο εκδίδει την αιτιολογημένη απόφασή του κατά το δυνατό εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία υποβολής των παραστάσεων.

(5) Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης του Συμβουλίου, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο δυνάμει του άρθρου 146 του Συντάγματος.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
Άσκηση του επαγγέλματος

9.- (1) Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου και τηρουμένων των διατάξεων αυτού, κανένα πρόσωπο δεν μπορεί -

(α) να ασκεί το επάγγελμα του τεχνολόγου ακτινολόγου ή τεχνολόγου ακτινοθεραπευτή ή να αποκαλεί ή να προβάλλει τον εαυτό του ως τεχνολόγο ακτινολόγο ή τεχνολόγο ιατρικής απεικόνισης ή τεχνολόγο ακτινοθεραπευτή ή

(β) να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε όνομα, επωνυμία ή τίτλο, στον οποίο περιλαμβάνονται οι λέξεις τεχνολόγος ακτινολόγος ή τεχνολόγος ακτινοθεραπευτής ή παρόμοιες ή παρεμφερείς λέξεις ή

(γ) να εισπράττει ή να διεκδικεί οποιαδήποτε αμοιβή για υπηρεσίες που προσφέρθηκαν με την ιδιότητα του ως τεχνολόγος ακτινολόγος ή τεχνολόγος ακτινοθεραπευτής,

εκτός εάν είναι εγγεγραμμένος τεχνολόγος ακτινολόγος ή εγγεγραμμένος τεχνολόγος ακτινοθεραπευτής και δεν επιβλήθηκε σ’ αυτό η ποινή της διαγραφής από το Μητρώο ή της αναστολής της άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος του τεχνολόγου ακτινολόγου ή του τεχνολόγου ακτινοθεραπευτή.

(2) Κάθε πρόσωπο το οποίο παραβαίνει οποιαδήποτε από τις διατάξεις του εδαφίου (1) είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000) ή και στις δύο ποινές μαζί.

Ετήσια άδεια άσκησης επαγγέλματος

10.-(1) Κανένας εγγεγραμμένος τεχνολόγος ακτινολόγος ή εγγεγραμμένος τεχνολόγος ακτινοθεραπευτής δεν μπορεί να ασκεί το επάγγελμα του τεχνολόγου ακτινολόγου ή του τεχνολόγου ακτινοθεραπευτή, εκτός αν έχει εξασφαλίσει ετήσια άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στον καθορισμένο από το Συμβούλιο τύπο και με την καταβολή της καθορισμένης συνδρομής.

(2) Εγγεγραμμένος τεχνολόγος ακτινολόγος ή εγγεγραμμένος τεχνολόγος ακτινοθεραπευτής που ασκεί το επάγγελμά του χωρίς να είναι κάτοχος ετήσιας άδειας που να ισχύει κατά το χρόνο της άσκησης του επαγγέλματός του παραπέμπεται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο και, ανεξαρτήτως της απόφασης αυτού, για την ανανέωση της άδειάς του καταβάλλονται στο διπλάσιο τα τέλη εγγραφής.

(3) Η ετήσια άδεια που παραχωρείται δυνάμει του εδαφίου (1) λήγει την 31η ημέρα του μηνός Δεκεμβρίου του έτους έκδοσής της:

Νοείται ότι το Συμβούλιο μπορεί να παρατείνει την εγγραφή μέχρι ένα (1) μήνα από την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άσκηση ακτινοδιαγνωστικής ή ακτινοθεραπευτικής ακτινοτεχνολογίας (ακτινογραφίας)μετά από άδεια του Συμβουλίου

11. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, το Συμβούλιο μπορεί να επιτρέψει την άσκηση της ακτινοδιαγνωστικής ή ακτινοθεραπευτικής ακτινοτεχνολογίας (ακτινογραφίας) σε πρόσωπο το οποίο επισκέπτεται τη Δημοκρατία για την παροχή οποιωνδήποτε υπηρεσιών με την ιδιότητά του ως τεχνολόγου ακτινολόγου ή τεχνολόγου ακτινοθεραπευτή για τόση περίοδο και με τέτοιους όρους όπως το Συμβούλιο αποφασίζει.

Παροχή υπηρεσιών από πολίτες κρατών μελών

12.-(1) Τεχνολόγος ακτινολόγος ή τεχνολόγος ακτινοθεραπευτής πολίτης κράτους μέλους ή μέλος της οικογένειάς του, που διαμένει και ασκεί το επάγγελμα του τεχνολόγου ακτινολόγου ή τεχνολόγου ακτινοθεραπευτή σε άλλο κράτος μέλος, δύναται να παρέχει υπηρεσίες τεχνολόγου ακτινολόγου ή τεχνολόγου ακτινοθεραπευτή στη Δημοκρατία χωρίς την υποχρέωση κατοχής ετήσιας άδειας σύμφωνα με το άρθρο 10 και χωρίς την υποχρέωση εγγραφής στο Σύλλογο:

Νοείται ότι για την παροχή υπηρεσιών, ως ανωτέρω αναφέρεται, ο ενδιαφερόμενος πολίτης κράτους μέλους ή το ενδιαφερόμενο μέλος της οικογένειάς του οφείλει να προσκομίσει στο Συμβούλιο στοιχεία από το κράτος μέλος καταγωγής ή προέλευσής του που αποδεικνύουν ότι διαμένει και ασκεί νόμιμα το επάγγελμα του τεχνολόγου ακτινολόγου ή τεχνολόγου ακτινοθεραπευτή στο κράτος αυτό.

(2) Το Συμβούλιο τηρεί αρχείο στο οποίο εγγράφονται οι τεχνολόγοι ακτινολόγοι και τεχνολόγοι ακτινοθεραπευτές που παρέχουν υπηρεσίες δυνάμει του εδαφίου (1), το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας κατά το μήνα Ιανουάριο κάθε έτους.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), τεχνολόγος ακτινολόγος ή τεχνολόγος ακτινοθεραπευτής ο οποίος παρέχει υπηρεσίες δυνάμει του παρόντος άρθρου, υπόκειται σε όλες τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

ΜΕΡΟΣ IV ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Πειθαρχικό Συμβούλιο

13.-(1) Συνίσταται Πειθαρχικό Συμβούλιο για την άσκηση πειθαρχικής εξουσίας στους εγγεγραμμένους τεχνολόγους ακτινολόγους και εγγεγραμμένους τεχνολόγους ακτινοθεραπευτές.

(2) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από -

(α) δύο (2) νομικούς λειτουργούς που υποδεικνύονται από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ένας (1) εκ των οποίων διορίζεται πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου·

(β) τέσσερις (4) εγγεγραμμένους τεχνολόγους ακτινολόγους και τεχνολόγους ακτινοθεραπευτές που ασκούν το επάγγελμα πάνω από δέκα (10) χρόνια, εκ των οποίων τουλάχιστον ο ένας (1) είναι τεχνολόγος ακτινοθεραπευτής, οι οποίοι εκλέγονται από τη γενική συνέλευση του Συλλόγου.

(3) Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι ο νομικός λειτουργός που ορίζεται γι’ αυτό από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, σε περίπτωση δε απουσίας ή προσωρινού κωλύματός του, καθήκοντα προέδρου ασκεί ο έτερος των νομικών λειτουργών.

(2) (4) Η θητεία του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι τριετής.

(5) Ο πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου ή το μέλος που ασκεί καθήκοντα προέδρου και τρία (3) άλλα μέλη αποτελούν απαρτία.

(6) Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατά πλειοψηφία, σε περίπτωση δε ισοψηφίας ο πρόεδρος ή ο προεδρεύων της συνεδρίασης έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

Πειθαρχική δίωξη

14. Εγγεγραμμένος τεχνολόγος ακτινολόγος ή εγγεγραμμένος τεχνολόγος ακτινοθεραπευτής υπόκειται σε πειθαρχική δίωξη που ασκείται εναντίον του, αν -

(α) καταδικαστεί από δικαστήριο για αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα·

(β) κατά την κρίση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, επέδειξε κατά την άσκηση του επαγγέλματός του διαγωγή επονείδιστη ή ασυμβίβαστη με το επάγγελμα του τεχνολόγου ακτινολόγου ή του τεχνολόγου ακτινοθεραπευτή·

(γ) έχει παραβεί τις υποχρεώσεις που του επιβάλλονται από τον παρόντα Νόμο ή από τους κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

Πειθαρχική έρευνα

15.-(1) Κάθε καταγγελία εναντίον εγγεγραμμένου τεχνολόγου ακτινολόγου ή τεχνολόγου ακτινοθεραπευτή γίνεται στο Συμβούλιο.

(2) Αν καταγγελθεί στο Συμβούλιο ή αν το Συμβούλιο διαπιστώσει ότι εγγεγραμμένος τεχνολόγος ακτινολόγος ή εγγεγραμμένος τεχνολόγος ακτινοθεραπευτής δυνατό να έχει διαπράξει πειθαρχικό αδίκημα, το Συμβούλιο ορίζει μέλος αυτού ως ερευνώντα λειτουργό για να διεξαγάγει έρευνα.

(3) Ο ερευνών λειτουργός διεξάγει την έρευνα το ταχύτερο δυνατό και κατά τη διεξαγωγή της έρευνας έχει εξουσία να ακούσει οποιουσδήποτε μάρτυρες ή να λάβει έγγραφες καταθέσεις από οποιοδήποτε πρόσωπο.

(4) Ο καταγγελθείς εγγεγραμμένος τεχνολόγος ακτινολόγος ή εγγεγραμμένος τεχνολόγος ακτινοθεραπευτής δικαιούται να γνωρίζει την εναντίον του υπόθεση και έχει την ευκαιρία να ακουστεί.

(5) Μετά τη συμπλήρωση της έρευνας, ο ερευνών λειτουργός υποβάλλει την έκθεση στο Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει κατά πόσο μπορεί να διατυπωθεί πειθαρχική κατηγορία κατά του τεχνολόγου ακτινολόγου ή τεχνολόγου ακτινοθεραπευτή που έχει καταγγελθεί και, σε περίπτωση καταφατικής απόφασης, προβαίνει στη διατύπωση της κατηγορίας και παραπέμπει την υπόθεση στο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

Πειθαρχική διαδικασία

16.-(1) Μέσα σε δύο (2) εβδομάδες από την ημερομηνία λήψης της πειθαρχικής κατηγορίας από το Πειθαρχικό Συμβούλιο, αυτό καλεί ενώπιόν του τον εγγεγραμμένο τεχνολόγο ακτινολόγο ή τεχνολόγο ακτινοθεραπευτή που έχει καταγγελθεί παραδίδοντάς του το κατηγορητήριο και αντίγραφο των καταθέσεων και μαρτυριών και ορίζει ημέρα και ώρα ακρόασης.

(2) Η εκδίκαση της υπόθεσης από το Πειθαρχικό Συμβούλιο διεξάγεται, τηρουμένων των αναλογιών, με τον ίδιο τρόπο όπως διεξάγεται η ακρόαση ποινικής υπόθεσης που εκδικάζεται συνοπτικά:

Νοείται ότι το Πειθαρχικό Συμβούλιο έχει εξουσία να αποδεχτεί οποιανδήποτε μαρτυρία, έστω και αν αυτή δε θα γινόταν δεκτή σε ποινική διαδικασία.

(3) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο έχει εξουσία να -

(α) καλεί μάρτυρες και να απαιτεί την προσέλευση αυτών και την προσέλευση του καταγγελθέντος, σύμφωνα με τη διαδικασία που τηρείται σε συνοπτικές δίκες·

(β) απαιτεί προσαγωγή κάθε εγγράφου που σχετίζεται με την κατηγορία.

(4) Κάθε απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου πρέπει να είναι αιτιολογημένη και να υπογράφεται από τον πρόεδρό του.

Πειθαρχικές ποινές

17.-(1) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο, σε περίπτωση που κρίνει τον καταγγελθέντα ένοχο πειθαρχικού αδικήματος, μπορεί να επιβάλει σ’ αυτόν μία από τις ακόλουθες ποινές:

(α) Προφορική ή έγγραφη επίπληξη·

(β) καταβολή ως διοικητικό πρόστιμο χρηματικού ποσού που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000)·

(γ) αναστολή της άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος του τεχνολόγου ακτινολόγου ή του τεχνολόγου ακτινοθεραπευτή για χρονική περίοδο την οποία το Πειθαρχικό Συμβούλιο κρίνει πρέπουσα, που να μην υπερβαίνει όμως τα δυο (2) χρόνια·

(δ) διαγραφή του ονόματός του από το Μητρώο και στέρηση της δυνατότητας επανεγγραφής του σ’ αυτό.

(2) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει διάταγμα για την καταβολή των εξόδων της ενώπιόν του πειθαρχικής διαδικασίας.

(3) Κάθε ποσό που καταβάλλεται δυνάμει της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) κατατίθεται στο ταμείο του Συμβουλίου.

ΜΕΡΟΣ V ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
Παγκύπριος Σύλλογος Εγγεγραμμένων Τεχνολόγων Ακτινολόγων και Τεχνολόγων Ακτινοθεραπευτών

18. Ιδρύεται Παγκύπριος Σύλλογος Εγγεγραμμένων Τεχνολόγων Ακτινολόγων και Ακτινοθεραπευτών, με μέλη όλους ανεξαιρέτως τους εγγεγραμμένους τεχνολόγους ακτινολόγους και όλους ανεξαιρέτως τους εγγεγραμμένους τεχνολόγους ακτινοθεραπευτές που ασκούν το επάγγελμα στη Δημοκρατία, εξαιρουμένων των τεχνολόγων ακτινολόγων και τεχνολόγων ακτινοθεραπευτών που βρίσκονται στην Δημοκρατία για παροχή υπηρεσιών δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 12.

Τακτική γενική συνέλευση του Συλλόγου

19.-(1) Ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Υγείας, μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, και μετέπειτα ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου, όχι αργότερα από την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους, συγκαλούν τακτική γενική συνέλευση όλων των εγγεγραμμένων μελών που ασκούν το επάγγελμα στη Δημοκρατία, σε χρόνο και τόπο που καθορίζονται από αυτούς.

(2) Για τους σκοπούς της γενικής συνέλευσης που συγκαλείται δυνάμει του εδαφίου (1), αποστέλλεται σε όλα τα πρόσωπα που δικαιούνται να παραστούν σ’ αυτή και να ψηφίσουν, το αργότερο δεκατέσσερις (14) ημέρες πριν από την ημερομηνία της εν λόγω συνέλευσης, πρόσκληση η οποία αναφέρει τον τόπο και το χρόνο της συνέλευσης αυτής:

Νοείται ότι, αντί της αποστολής προσκλήσεως που αναφέρεται πιο πάνω, δύναται να γίνει δημοσίευση σε δυο (2) τουλάχιστον πρωινές ημερήσιες εφημερίδες.

(3) Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου ή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του ή λόγω μη υπάρχοντος προέδρου, μέλος που ορίζεται από τη γενική συνέλευση προεδρεύει της συνέλευσης.

(4) Το τριάντα τοις εκατό (30%) του συνόλου των μελών που είναι εγγεγραμμένα στο Σύλλογο και έχουν πληρωμένες τις συνδρομές τους αποτελεί απαρτία:

Νοείται ότι, αν μέσα σε μισή ώρα από την καθορισμένη ώρα έναρξης της γενικής συνέλευσης δε σχηματισθεί απαρτία, η συνέλευση αναβάλλεται για μισή ώρα, την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας και στον ίδιο τόπο, οπότε οποιοσδήποτε αριθμός παρόντων μελών, ως ανωτέρω αναφέρεται, συνιστούν απαρτία.

(5) Οι αποφάσεις για όλα τα θέματα της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων και ψηφιζόντων μελών, σε περίπτωση δε ισοψηφίας ο πρόεδρος της συνέλευσης έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

(6) Η τακτική γενική συνέλευση του Συλλόγου προβαίνει, μεταξύ άλλων, στην εκλογή-

(α) επτά (7) εγγεγραμμένων τεχνολόγων ακτινολόγων και εγγεγραμμένων τεχνολόγων ακτινοθεραπευτών, που θα αποτελούν το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου, εκ των οποίων οι δύο (2) τουλάχιστον είναι εγγεγραμμένοι τεχνολόγοι ακτινοθεραπευτές·

(β) τεσσάρων (4) μελών του Συλλόγου, για να εκπροσωπούν το Σύλλογο στο Συμβούλιο:

Νοείται ότι σε περίπτωση που κενούται με οποιοδήποτε τρόπο θέση μέλους στο Συμβούλιο, το οποίο έχει υποδειχθεί δυνάμει της ως άνω παραγράφου (β), το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου υποβάλλει προς τον Υπουργό για διορισμό στη θέση αυτή το μέλος που ήταν επιλαχών κατά την πιο πάνω εκλογή, της ίδιας ειδικότητας με το μέλος του οποίου κενώθηκε η θέση, για να κατέχει τη θέση μέχρι τη λήξη της θητείας του μέλους στη θέση του οποίου διορίστηκε:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιο επιλαχών μέλος, το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου υποβάλλει προς τον Υπουργό για διορισμό στη θέση αυτή, πρόσωπο εγγεγραμμένο στο Σύλλογο που είναι της ίδιας ειδικότητας με το μέλος του οποίου κενώθηκε η θέση, για να κατέχει τη θέση μέχρι τη λήξη της θητείας του μέλους στη θέση του οποίου διορίστηκε.

Διαδικασία και λήψη αποφάσεων από το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου

20.-(1) Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου είναι τριετής.

(2) Το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου εκλέγει μεταξύ των μελών του τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, το γραμματέα και τον ταμία του Συλλόγου.

(3) Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου συγκαλεί τις συνεδριάσεις του συμβουλίου οποτεδήποτε το κρίνει σκόπιμο ή υποχρεωτικά μετά από γραπτό αίτημα τριών (3) τουλάχιστο μελών του, στο οποίο καθορίζονται οι σκοποί της συνεδρίασης, και προεδρεύει των συνεδριάσεων στις οποίες παρευρίσκεται, ενώ, αν απουσιάζει ή κωλύεται, προεδρεύει ο αντιπρόεδρος και, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του αντιπροέδρου, τα παρόντα μέλη εκλέγουν ένα από αυτά, για να προεδρεύει.

(4) Πέντε (5) μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου αποτελούν απαρτία.

(5) Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων και ψηφιζόντων μελών, σε περίπτωση δε ισοψηφίας ο προεδρεύων της συνεδρίασης έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

(6) Το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου ρυθμίζει με εσωτερικούς κανονισμούς, μεταξύ άλλων, τις αρμοδιότητες των μελών του, τη λειτουργία του και τη διαδικασία που ακολουθείται στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου και στις γενικές συνελεύσεις του Συλλόγου.

Έκτακτη γενική συνέλευση

21.- (1) Το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση του Συλλόγου, όποτε το κρίνει σκόπιμο ή υποχρεωτικά μετά από γραπτό αίτημα του ενός τετάρτου (1/4) των μελών που είναι εγγεγραμμένα στο Σύλλογο και έχουν πληρωμένες τις συνδρομές τους.

(2) Το αίτημα που υποβάλλεται δυνάμει του εδαφίου (1) εκθέτει το σκοπό της συνέλευσης και υπογράφεται από αυτούς που το υπέβαλαν.

(3) Αν το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή του αιτήματος, σύμφωνα με τα εδάφια (1) και (2), δε συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση, τριάντα (30) από τα μέλη του Συλλόγου που υπέβαλαν το αίτημα δύνανται να συγκαλέσουν έκτακτη γενική συνέλευση.

(4) Οι διατάξεις των εδαφίων (2) και (3), του εδαφίου (4), εξαιρουμένης της επιφύλαξής του, και του εδαφίου (5) του άρθρου 19, εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών, για κάθε γενική συνέλευση η οποία συγκαλείται δυνάμει του παρόντος άρθρου.

(5) Αν μέσα σε μισή ώρα από την καθορισμένη ώρα έναρξης της έκτακτης γενικής συνέλευσης δε σχηματιστεί απαρτία, η έκτακτη γενική συνέλευση διαλύεται.

Συνδρομή στο Σύλλογο

22.-(1) Το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου δύναται να επιβάλει στα εγγεγραμμένα μέλη ετήσια συνδρομή, το ύψος της οποίας καθορίζεται από την τακτική γενική συνέλευση.

(2) Η συνδρομή που είναι πληρωτέα δυνάμει του εδαφίου (1) δύναται να διεκδικηθεί από το Σύλλογο με αγωγή και να εισπραχθεί ως χρέος οφειλόμενο προς το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου.

(3) Εγγεγραμμένο μέλος του Συλλόγου δε δικαιούται να προσέλθει σε οποιαδήποτε συνέλευση του Συλλόγου ή να είναι υποψήφιο για εκλογή στο διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου, εκτός αν καταβάλει προηγουμένως τη δυνάμει του παρόντος Νόμου πληρωτέα συνδρομή.

Εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου

23. Το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου εξετάζει όλα τα θέματα που άπτονται του επαγγέλματος του εγγεγραμμένου τεχνολόγου ακτινολόγου και εγγεγραμμένου τεχνολόγου ακτινοθεραπευτή και προβαίνει σε ενέργειες τις οποίες θεωρεί σκόπιμες και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας της διάταξης αυτής, έχει τις ακόλουθες εξουσίες:

(α) Να προωθεί και να προστατεύει το κύρος του επαγγέλματος·

(β) να καταρτίζει επιτροπές για την καλύτερη εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του·

(γ) να μεριμνά για την προαγωγή και βελτίωση του επιπέδου της διαγνωστικής και θεραπευτικής ακτινοτεχνολογίας (ακτινογραφίας) στη Δημοκρατία·

(δ) να επιλαμβάνεται θεμάτων δεοντολογίας και να εξετάζει και να υποβάλλει εισηγήσεις αναφορικά με την ισχύουσα νομοθεσία που ρυθμίζει την άσκηση του επαγγέλματος του τεχνολόγου ακτινολόγου και του τεχνολόγου ακτινοθεραπευτή·

(ε) να ασκεί τη διαχείριση της περιουσίας του Συλλόγου·

(ζ) να εκδίδει ταυτότητα μέλους του Συλλόγου.

ΜΕΡΟΣ VI ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Δόλιες ή εσφαλμένες καταχωρήσεις

24. Κάθε καταχώρηση στο Μητρώο, η οποία αποδεικνύεται προς ικανοποίηση του Συμβουλίου ότι επιτεύχθηκε με δόλο ή ψευδείς παραστάσεις διαγράφεται και κάθε καταχώρηση που αποδεικνύεται ως εσφαλμένη διορθώνεται:

Νοείται ότι σημείωση αναφορικά με τους λόγους κάθε τέτοιας διαγραφής ή διόρθωσης τίθεται στο Μητρώο και υπογράφεται από τον Πρόεδρο.

Ποινικά αδικήματα και ποινές

25. Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο -

(α) με ψευδείς ή δόλιες παραστάσεις προκαλεί ή προσπαθεί να προκαλέσει την εγγραφή του ή την εγγραφή οποιουδήποτε άλλου προσώπου στο Μητρώο·

(β) εσκεμμένα και ψευδώς παρουσιάζεται ως εγγεγραμμένος τεχνολόγος ακτινολόγος ή εγγεγραμμένος τεχνολόγος ακτινοθεραπευτής ή λαμβάνει ή χρησιμοποιεί οποιοδήποτε τίτλο, όνομα, χαρακτηρισμό ή προσθήκη με αποτέλεσμα να μπορεί να συναχθεί το λανθασμένο συμπέρασμα ότι είναι εγγεγραμμένος τεχνολόγος ακτινολόγος ή εγγεγραμμένος τεχνολόγος ακτινοθεραπευτής·

(γ) ασκεί ή μετέρχεται την ακτινογραφία ακτινοδιαγνωστικής ή την ακτινογραφία ακτινοθεραπείας κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

(δ) ασκεί το επάγγελμα του τεχνολόγου ακτινολόγου ή τεχνολόγου ακτινοθεραπευτή, ενώ του απαγορεύτηκε η άσκηση του επαγγέλματος,

είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τον ένα (1) χρόνο ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (€5.000) ή και στις δυο ποινές μαζί.

Έκδοση κανονισμών

26.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο, έπειτα από εισήγηση του Συμβουλίου, δύναται να εκδίδει κανονισμούς που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για τη ρύθμιση κάθε θέματος, το οποίο δυνάμει του παρόντος Νόμου χρειάζεται να καθοριστεί ή είναι δεκτικό καθορισμού για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των διατάξεων του εδαφίου (1), κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου δύναται να -

(α) ρυθμίζουν την δεοντολογία του επαγγέλματος του τεχνολόγου ακτινολόγου και του τεχνολόγου ακτινοθεραπευτή·

(β) καθορίζουν τα τέλη που προβλέπονται από τον παρόντα Νόμο·

(γ) προνοούν για τη διατήρηση και βελτίωση του επιπέδου του επαγγέλματος του τεχνολόγου ακτινολόγου και του τεχνολόγου ακτινοθεραπευτή στη Δημοκρατία.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

27. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ σε ημερομηνία που καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρο 8)

 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

 

 

PHOTO

"ΠΡΟΣΦΑΤΗ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ"

 

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ονοματεπώνυμο:

Αριθμός Πολίτικης Ταυτότητας:

Αριθμός Διαβατηρίου:

Αριθμός Κοινωνικών Ασφαλίσεων:

Τόπος Γέννησης:

Υπηκοότητα:

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Οδός:

Ταχ. Κώδικας:

Τηλέφωνο Οικίας:

Τηλέφωνο Κινητό:

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου:

Οποιαδήποτε αλλαγή διεύθυνσης ή τηλέφωνου πρέπει να γνωστοποιείται αμέσως στο Συμβούλιο.

Γ. ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Δηλώστε τα ακαδημαϊκά σας προσόντα μέχρι σήμερα, αρχίζοντας με τα πιο πρόσφατα.

(Μπορείτε να αντιγράψετε όσες σειρές του πίνακα χρειάζεστε).

Ανώτερη / Ανώτατη

Εκπαίδευση

Σχολή / Πανεπιστήμιο Ημερομηνία Αποφοίτησης

 

Δ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ

Δηλώστε την κύρια απασχόλησή σας από την συμπλήρωση της εκπαίδευσής σας μέχρι σήμερα, αρχίζοντας με τη ΣΗΜΕΡΙΝΗ σας εργασία.

1. Οργανισμός / Εργοδότης
Όνομα:
Διεύθυνση:
Τίτλος: Από(Μηνάς/ Έτος): Μέχρι(Μηνάς/ Έτος):
Σύντομη περιγραφή καθηκόντων:

 

2. Οργανισμός / Εργοδότης
Όνομα:
Διεύθυνση:
Τίτλος: Από(Μηνάς/ Έτος): Μέχρι(Μηνάς/ Έτος):
Σύντομη περιγραφή καθηκόντων:

 

3. Οργανισμός / Εργοδότης
Όνομα:
Διεύθυνση:
Τίτλος: Από(Μηνάς/ Έτος): Μέχρι(Μηνάς/ Έτος):
Σύντομη περιγραφή καθηκόντων:

 

Ε. ΕΠΙΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

1. Πιστοποιητικό Γεννήσεως.

2. Πτυχίο/α Ανώτερων/Ανωτατων Σπουδών.

3. Πιστοποιητικό υγείας από μέλος του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου.

4. Πιστοποιητικό ότι ο αιτητης δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα που ενέχει ηθική αισχρότητα ή έλλειψη τιμιότητας.

5. Για υποψήφιους οι οποίοι δεν είναι πολίτες της Δημοκρατίας θα πρέπει να επισυναφθεί αντίγραφο του πιστοποιητικού γάμου με πολίτη της Δημοκρατίας.

6. Πιστοποιητικά παρακολούθησης συνεχούς εκπαίδευσης.

 

Ζ. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Δηλώνω ότι έλαβα γνώση των προνοιών του περί Εγγραφής Τεχνολόγων Ακτινολόγων και Τεχνολόγων Ακτινοθεραπευτών Νόμου, ότι τα στοιχεία τα οποία δήλωσα πιο πάνω είναι αληθή και ότι συγκατατίθεμαι όπως τα στοιχεία αυτά κοινοποιηθούν στις αρμόδιες αρχές άλλου κράτους μέλους αν αυτό καταστεί αναγκαίο.

 

 

 

 

____________________________

Υπογραφή Αιτητή / Αιτήτριας

 

 

Ημερομηνία Υποβολής