Πειθαρχικές ποινές

17.-(1) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο, σε περίπτωση που κρίνει τον καταγγελθέντα ένοχο πειθαρχικού αδικήματος, μπορεί να επιβάλει σ’ αυτόν μία από τις ακόλουθες ποινές:

(α) Προφορική ή έγγραφη επίπληξη·

(β) καταβολή ως διοικητικό πρόστιμο χρηματικού ποσού που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000)·

(γ) αναστολή της άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος του τεχνολόγου ακτινολόγου ή του τεχνολόγου ακτινοθεραπευτή για χρονική περίοδο την οποία το Πειθαρχικό Συμβούλιο κρίνει πρέπουσα, που να μην υπερβαίνει όμως τα δυο (2) χρόνια·

(δ) διαγραφή του ονόματός του από το Μητρώο και στέρηση της δυνατότητας επανεγγραφής του σ’ αυτό.

(2) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει διάταγμα για την καταβολή των εξόδων της ενώπιόν του πειθαρχικής διαδικασίας.

(3) Κάθε ποσό που καταβάλλεται δυνάμει της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) κατατίθεται στο ταμείο του Συμβουλίου.