Πειθαρχική διαδικασία

16.-(1) Μέσα σε δύο (2) εβδομάδες από την ημερομηνία λήψης της πειθαρχικής κατηγορίας από το Πειθαρχικό Συμβούλιο, αυτό καλεί ενώπιόν του τον εγγεγραμμένο τεχνολόγο ακτινολόγο ή τεχνολόγο ακτινοθεραπευτή που έχει καταγγελθεί παραδίδοντάς του το κατηγορητήριο και αντίγραφο των καταθέσεων και μαρτυριών και ορίζει ημέρα και ώρα ακρόασης.

(2) Η εκδίκαση της υπόθεσης από το Πειθαρχικό Συμβούλιο διεξάγεται, τηρουμένων των αναλογιών, με τον ίδιο τρόπο όπως διεξάγεται η ακρόαση ποινικής υπόθεσης που εκδικάζεται συνοπτικά:

Νοείται ότι το Πειθαρχικό Συμβούλιο έχει εξουσία να αποδεχτεί οποιανδήποτε μαρτυρία, έστω και αν αυτή δε θα γινόταν δεκτή σε ποινική διαδικασία.

(3) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο έχει εξουσία να -

(α) καλεί μάρτυρες και να απαιτεί την προσέλευση αυτών και την προσέλευση του καταγγελθέντος, σύμφωνα με τη διαδικασία που τηρείται σε συνοπτικές δίκες·

(β) απαιτεί προσαγωγή κάθε εγγράφου που σχετίζεται με την κατηγορία.

(4) Κάθε απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου πρέπει να είναι αιτιολογημένη και να υπογράφεται από τον πρόεδρό του.